Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Kommunikasjon og formidling i VRI

Hvordan bruke sosiale medier til å styrke forskningsdrevet innovasjon?
I VRI-prosjektet har vi i 2012 fokusert mye på «kommunikasjon og formidling».

Hva er det som egentlig virker, til hva?
Hva ønsker vi å kommunisere, til hvem?
Hva ønsker vi å formidle?
Hva forventes det at vi kommuniseres?
Kan en toveiskommunikasjon være hensiktsmessig?
Er det lov å spørre om ting man ikke kan så mye om, eller fortelle om noe man er tvilende til?
Hvor åpen kan man være før noen reagerer og sier at slikt kan du ikke si, dette burde vært holdt internt?

Spørsmålene, behovene og målgruppene er mange.
Gjennom VRI-prosjektet arrangerer vi møteplasser, etablerer arenaer og nettverk der aktører fysisk kan møtes å dele kunnskap og ideer.

Et viktig spørsmål er om sosiale medier kan styrke dette arbeidet, og kanskje erstate noen av de fysiske møtepunktene og arenaene?

VRI-prosjektet har tette grenseflater til andre FoU-prosjekter.
Eierne av VRI-prosjektet, NFR og ØFK, samt programstyret, ønsker å tydeliggjøre resultatene av arbeidet, følge opp at vi jobber brukbart systematisk og har kontroll på økonomien.
I FoU og innvasjonsarbeidet i Østfold er det tildels store overlapp mellom forskjellige aktører og prosjekter, og det vanskelig å skille mellom hvilke ressurser som har bidratt til hva i en FoU-prosess. Som prosjektleder i VRI Østfold er det en av mine hovedoppgaver å bidra til en ryddighet i dette arbeidet, samtidig som det ikke må gå på motivasjonen løs på grunn av for mye fokus på planlegging, styring og kontroll, kontra «feltarbeid».

Læring internt i prosjektet, og mellom innsatsområdene.
Internt i prosjektet er det forskjellige behov. Et av behovene går på «planlegging, styring og kontroll», et annet går på å informere hverandre om ting som skjer, og sist men ikke minst, å legge tilrette for samarbeide og læring i og på tvers av innsatsområdene, og mellom samhandlingsprosjektet og forskningsprosjektet.

Vi som er prosjektledere i VRI Østfold er dessverre ikke  dedikert til kun å jobbe med VRI, noe som gjør at vi har «hodene og oppmerksomheten vår på flere plasser», og at vi er ganske «busy» som de fleste andre. Dette gjør intern kommunikasjon utfordrende. Mange er litt matleie av både konferanser, møter og nyhetsbrev, og synes vel kanskje at dette å kommunisere og formidle er vanskelig , ikke bare på grunn av tid, men også  kompetanse.

I et «leveranse-perspektiv» ønsker man å vise at man får til ting. Man presenterer de gode nyhetene, alt det man har gjort og planlegger å gjøre – og de fleste blir fornøyde.
I et læringsperspektiv, der vi ønsker å forstå og tilrettelegge for mer effektiv forskningsdrevet innovasjon, klynge- og nettverksutvikling, styrke innovasjonsforskningen, utvikle oss som innovasjonmedarbeidere/ledere, så er ikke dette nok. 

 Vi er nødt å undre oss mere, stille kristiske spørsmål til om det vi gjør virker – gjør VRI en forskjell?
 Virker virkemidlene slik vi ønsker? Osv?

Som prosjektleder, er jeg veldig nysgjerrig på hvordan vi kan bruke sosiale medier i dette landskapet.
Vi har det siste halve året etablert flere LinkedIn-grupper i prosjektet, vi sender ut nyhetsbrev, det er etablert web-sider og noen av oss forsøker oss på litt Twitring.
Med denne bloggen håper vi å kunne legge oss på «toppen» av alt dette, og derigjennom synliggjøre både suksesser og utfordringer på «tvers» i VRI Østfold.

I tilllegg er det i delprosjektet «Teknologi og grønne løsninger i smarte byer», som ledes av Inkubator Halden (NCE Smart Energy Markets), utviklet et crowdsourching-verktøy i samarbeid med CognIT. Verktøyet/programvaren har de kalt «Knowledge Market» og gir muligheter for nettopp å dele ideer og kompetanseutfordinger, og styrke disse sammen.
Dette skal det bli spennende å lære mer om.

Eksperimentelle virkemidler.
VRI oppfordrere til å teste ut nye virkemidler i arbediet med å styrke regional forkningsdrevet innovasjon.
Uttestingen av sosiale medier og crowsourching kan være eksempler på slike.

Følg med videre på bloggen så får du etterhvert høre mer om de erfaringene vi høster rundt dette?
Kanskje er det også noe du kan lære av i din jobb 😉

Dette innlegget er skrevet av Truls Korsgaard

Truls er seniorrådgiver i NHO og prosjektleder for VRI Østfold.

Speak Your Mind

*