Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Forprosjektmidler til RemmEnergi

Selskapet RemmEnergi AS har nylig fått tildelt forprosjektmidler fra VRI til prosjektet «Beslutningsstøtte CO2-fri Campus Remmen». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Selskapet RemmEnergi er et knoppskytingsselskap fra bedriftsklyngen Norwegian Centre of Expertise (NCE) Smart Energy Markets.

Bakgrunnen for prosjektet er at Statsbygg, som eier og forvalter Høgskolen i Østfold sitt bygg på Remmen i Halden, ønsker å konvertere HiØs energisystem til en CO2-fri løsning. Samtidig ønsker man å se på muligheten for lokal, CO2-fri energiproduksjon i form av både varme og elektrisk kraft, først og fremst til HiØs eget behov, men også slik at overskuddskraft i perioder kan selges til nettet. Dermed vil HiØs bygg på Remmen bli første høgskole i Norge som er plusskunde (leverer elektrisk kraft til kraftnettet) og prosument (netto konsument og netto produsent til ulike tider). Statsbygg tar sikte på å konvertere alle sine 1.500 bygg til CO2-frie energiløsninger innen 2018, og erfaringene fra Remmen-konverteringen vil danne basis for Statsbyggs øvrige konverteringsprosjekter. RemmEnergi leverer «plussenergi»-løsninger til private og offentlige yrkesbygg, og Statsbyggs anlegg på Remmen skal bli et «plussenergi» pilotanlegg med Statsbygg som byggeier og HiØ som pilotleietaker.

Målet for prosjektet er å utvikle grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for vurdering av energitekniske og markedsmessige utfordringer og muligheter knyttet til konvertering av yrkesbygg til CO2-frie energiløsninger sett i en prosument kontekst.

Innovasjonspotensialet i prosjektet ligger først og fremst i utviklingen av grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for energikonverteringsprosjekter med plussenergipotensial. Statsbygg alene har opptil 1.500 slike prosjekter foran seg, hvor valg av optimale energiløsninger er essensielt. Øvrige private og offentlige forvaltere av yrkesbygg vil kunne dra nytte av erfaringene fra konverteringsprosjektet ved HiØ i Halden. Verdiskapingspotensialet ved valg av optimal løsning vil ligge på minimum 10% av totalkostnadene for et konverteringsprosjekt og potensialet for valg av optimal løsning for plussenergi vil ligge på anslagsvis 20% av leietakernes årlige energikostnader.

For mer info, kontakt: Dieter Hirdes, mobil: 90 55 02 68, epost: dieter.hirdes@ncesmart.com

Speak Your Mind

*