Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Forprosjektmidler til Tiny Mesh

Teknologiselskapet Tiny Mesh fra Moss har fått innvilget midler til forprosjektet Multivariat modellering av energiforbruk i større bygg basert på empiriske data om bruksmønster, bygningsfysikk, inneklima og meteorologi. Tiny Mesh har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking blant annet av lys, klima og strøm i bygninger.

Energibruk i bygg utgjør en betydelig andel av vårt globale energiforbruk. Reduksjon av energiforbruk i bygg er avgjørende for en effektiv og bærekraftig energibruk. Det er begrenset kunnskap om hvordan bygninger benyttes til daglig og om sammenhengene mellom inneklima og energiforbruk i bygget. Ofte er det avvik på 70 – 150 prosent mellom beregnet energiforbruk og reelt energiforbruk i store bygg.

Det finnes ingen anerkjent metode for datafangst og analyse som tar utgangspunkt i en empirisk tilnærming til bygningsfysikk, energibalanse og bruksmønster i bygg. Studier viser at det kan ligge et potensial på opp til 30 % reduksjon av energiforbruket i bygg ved bedre forståelse av byggets funksjon, byggets fysiske egenskaper og energisystemer og bruken av bygget.

Tiny Mesh har også visjon for et hovedprosjekt hvor de ønsker å utvikle og implementere en metode for empirisk og kontinuerlig datafangst, modellering og analyse av energiforbruket og bruksmønster i store bygg. Dette kan brukes til å minimere energiforbruket med minst 30 prosent samtidig som inneklimaet tilfredsstiller gjeldende normer og krav i alle deler av bygget hvor det oppholder seg mennesker.

Tiny Mesh er knyttet til både VRI Energi og VRI Bygg, henholdsvis som inkubatorbedrift og som prosjektdeltaker. I VRI Bygg har forbildebygget og FoU-arena St.Olav VGS har blitt utrustet med sensorer og annet utstyr for måling av energitilførsel og –avgang fra Tiny Mesh.

Har du noen spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Rolv Nilsen, rolv@tiny-mesh.com.

Speak Your Mind

*