Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektutviklingsverksted i VRI Østfold

Nærmere 30 personer møtte opp til workshop om bærekraftige produkter og tjenester i regi av VRI Østfold, fredag 6. mars.

De tre innsatsområdene Bærekraftige Bygg, Kreative Næringer og Smarte Energiløsninger var godt representert med engasjerte og kreative aktører. Fellesbetegnelsen er at alle aktørene ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle FoU-prosjekter i egen organisasjon.

Håper på mange bedriftsprosjekter

Workshopen hadde til hensikt å inspirere til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Studenter fra Innovasjon og prosjektledelseslinjen ved Høgskolen i Østfold loset deltagerne gjennom dagen og fasiliterte gruppearbeidet. Målet er at gruppearbeidet med prosjektutvikling skal føre til konkret forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte.

– Vi håper det er mange som har blitt inspirert til å levere inn søknader til VRI bedriftsprosjekter, SkatteFunn, Oslofjordfondet eller til programmene i Forskningsrådet, sier Synnøve Rubach, prosjektleder for VRI 3 Østfold.vri4

Inspirerende foredrag

Innledningsvis fikk deltagerne høre på korte foredrag som inspirasjon i forhold til prosjektutvikling og hvor og hvordan man kan søke støtte, både finansielt og til utviklingsprosessen fra ide til prosjektsøknad. Flere av eksempelprosjektene krysser «grensene» mellom bærekraftige bygg, smarte energiløsninger og kreative næringer.

Bjørn Gitle Hauge, HiØ, fortalte at det finnes en haug med støtteordninger, stiftelser, og programmer som støtter forskning. Det er bare å finne programmet som passer din bedrift og ambisjonsnivå.

Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune, Oslofjordfondet og VRI Østfold, informerte om «de gode hjelperne» i VRI, også kalt kompetansemeglere, som skal mobilisere bedrifter til FoU, finne støtteordninger som passer bedriften, og som kan hjelpe til i prosessen med å skrive gode prosjektbeskrivelser. Søknadene må imidlertid bedriftene selv skrive. Det er mulig å søke på kvalifiseringsprosjekter i Oslofjordfondet og bedriftsprosjekter i VRI. Det siste er ment for «nybegynnere» innen FoU. Bedriftsprosjekter skal gjøre bedriftene klare for å søke om hovedprosjekter i eksempelvis Oslofjordfondet eller Forskningsrådet.

Vidar Pedersen fra Snø Designstudio fortalte om FoU-prosjektet knyttet til energiskulpturen på Hvaler, som skal bli et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett.

Andreas Brekke, Østfoldforskning, fortalte om erfaringene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt knyttet til energioptimalisering i bygg. Dette er et prosjekt som Østfoldforskning har hatt i samarbeid med Fredriksborg Eiendom, hvor man blant annet gjennomførte følgeforskning på prosjektering av Wilberg Atrium.

Sist ut i de innledende foredragene var Thor Moen, NCE Smart Energy Markets, som på vegne av Sørensen Elektronikk fortalte om VRI bedriftsprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». Sensorsystemet er tiltenkt bruksområder innen bygg, by og helse/velferd.

Utmerket studentinnsats

Studentenes innsats med å lose deltagerne gjennom resten av dagen var utmerket. Studentene uttrykte selv etterpå at det hadde vært en kjempespennende, lærerik og nyttig dag. De oppfordret VRI til å ta kontakt og at de gledet seg til neste gang de kunne få bli med på noe slikt. Slik sett ble det gjennomførte seminaret også et godt «bevis» på at mobilisering av studenter i VRI-arbeid er gjensidig nyttig både for VRI og studentene.

vri3

Se presentasjoner fra dagen

Finansiere bærekraftige prosjekter – Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune
Sørensen Elektronikk – presentert av Thor Moen, NCE Smart Energy Markets
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase – Andreas Brekke, Østfoldforskning

Bærekraftige Bygg!

Sammhandling_vri_3

Byggenæringens utfordringer ligger i et våtere, varmere og mer vindutsatt klima. Nye og strengere krav til miljø, sikkerhet, energibruk og bærekraft setter sterke krav til kompetanseheving og nytenkning i en bransje der produktivitetsutviklingen allerede er lav.
Byggenæringen representerer hele kjeden av bedrifter fra produksjon av byggevarer, via arkitektur, rådgivning og entreprenører til oppføring og senere drifting av bygg.

Regjeringens utvalg, BYGG 21, har uttalt at «rammebetingelsene i VRI-Østfold virker å være meget gode for at det kan etableres et demonstrasjonsprosjekt i rammen av Bygg 21». Dette vil i så fall åpne for tilførsel av høy faglig kompetanse og utvikling av FoU-prosjekter på FoU-arenaene i Østfold i nært samarbeid med ledende FoU-miljøer utenfor Østfold.
Felles FoU-arenaer er konkrete objekter som brukes som utgangspunkt for å generere FoU-prosjekter. Høye ambisjoner ved rehabiliteringen av et offentlig bygg (St. Olav videregående skole) og et privat-eid bygg («Stjernebygget» som er Borregaards nåværende administrasjonsbygg) skaper innsatsområdets FoU-arenaer.

Virkemidlene kompetansemegling benyttes på veien fra ide til prosjekt som kan søkes gjennomført som bedriftsprosjekt. Man håper å kunne oppnå ambisjonsløftet ved å samarbeide med anerkjente FoU-aktører i rammen av BYGG 21 eller Smart City ambisjoner for øvrig. For å styrke gjennomføring av samlinger på FoU-arenaene benyttes det dialogvirkemidler. Innsatsområdet har følgende delmål:
• Delmål 1: Mobilisere flere bedrifter til gjennomføring av FoU-aktiviteter initiert på innsatsområdets FoU-arenaer
• Delmål 2: Høyere ambisjonsnivå på FoU-prosjektene i byggenæringen
• Delmål 3:Involvere mer relevante FoU-miljøer i bedriftenes FoU-prosjekter

Dialogmøte med Smart City Bærum

I sin tredje VRI-periode vil VRI Østfold dreie fokuset mot Smarte Byer, med en ambisjon om å skape en Smart City Østfold. I den anledning har vi hatt et dialogmøte med Unni Larsen, daglig leder i Smart City Bærum.

Hun fortalte hvilke erfaringer de har gjort seg i Bærum og ga eksempler på suksesshistorier og fallgruver. Smart City Bærum har fokus på bygg og transport og har hovedsakelig jobbet med prosjekter relatert til dette. For tiden har de ni prosjekter gående, med bedrifter som prosjekteiere. Larsen la vekt på at det er viktig med et partnerskap mellom kommunen og næringslivet, og at det er en god politisk og administrativ forankring. Flere av medlemmene i Smart City Bærum er store bedrifter med fokus på prosjekter.

Larsen poengterte at det er viktig at det er bedriften som ser business og hva de får igjen for å være medlem. Som daglig leder er hennes jobb å koble bedriftene med hverandre på bakgrunn av felles interesser og prosjekter. Hun anbefalte å samle en Smart City i hele Østfold, fordi byene kan bli for små hver for seg. Erfaringene Larsen delte er nyttige for VRI Østfold og ga kunnskap vi tar med oss videre i arbeidet med Smarte Byer.

 

VRI-midler til smart byutvikling i regi av Norske Helsehus

Selskapet Norske Helsehus AS satser på bærekraftig og smart byutvikling i Halden. Nå har de fått tildelt bedriftsmidler fra VRI til forprosjektet «Halden Smart City – Bærekraftig byutvikling og teknologi som strategi for å møte eldres boligbehov». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk i Trondheim, Ola Roald Arkitekter AS og Fredrikshald Brygge.

Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikshald Brygge AS, som utbygger av en ny bydel i Halden, sammen med Norske Helsehus må planlegge investeringer i infrastruktur og eiendom på 1- 1,5 milliarder de neste 5-7 årene. For å tilrettelegge for en bærekraftig ny bydel som forener grønn vekst med gode urbane bomiljøer der folk i Halden har råd til å bo, må man tenke annerledes og smartere. Blant annet gjelder det å finne gode løsninger for at en raskt voksende gruppe eldre kan bo hjemme og unngå å belaste offentlige ressurser innenfor helse og omsorg. Planlegging av bydelen Tyska/Hollenderen i Halden med inntil 500 boliger ligger godt til rette for å sette en ny standard for smart byutvikling hvor sosial, miljø og økonomisk bærekraft kombineres. Målet er at bydelen kan utvikles til en pilot og et eksempel på en fremtidsrettet, smart bydel, hvor en samtidig kan finne nye modeller for samhandling mellom Halden kommune, FoU miljøer på bygg/energi/helse og næringslivet i byen.

Målet med VRI-forprosjekt er å etablere forskingsbasert kunnskapsgrunnlag for et større og innovativt forsknings- og utviklingsprosjekt for smart byutvikling i Halden, ”Halden Smart City”. VRI midlene gir oss mulighet til å se på smarte og fremtidsrettede, bærekraftige løsninger sett i lys av demografiske utfordringer (flere eldre), miljømessige behov (energi & klima) og økonomiske rammer. Halden Smart City vil ved utbygging integrere ny velferds og energiteknologi i byggene og dermed brukes som et fullskala utstillingsvindu for ulike energiløsninger innenfor NCE Smart Energy Markets, eSmart Grid og ulik sensor/måleteknologi i en fremtidig avansert måler (AMS) for å skape et trygt og godt bomiljø.

Norske Helsehus AS har etablert seg i bedriftsklyngen Halden Inkubator/NCE Smart Energy Markets etter at selskapet kjøpte et 30 mål stort tomteområde langs sjøen ved utløpet av Tista i Halden. Området heter Tyska og Hollenderen fra den gang dette var utskipningsområde for tømmer til henholdsvis Tyskland og Holland.

For mer informasjon kontakt:
Tore Borthen, mobil: 91 71 39 50, epost: tore@norskehelsehus.no
Øystein Østermann, mobil: 92 49 33 14, epost: oystein@norskehelsehus.no

Smart Cities – løsninger for fremtiden

NCE Smart Energy Markets inviterer til klyngesamling. Høstens samling har et fyldig program spekket med spennende foredragsholdere og interessante temaer. Rydd plass i kalenderen og hold av 7. og 8. november!

NCE Smart har tro på at Smart Business sammen med Smarte kommuner sammen vil skape et Smartere Norge. Store deler av samlingens første dag vil derfor ha fokus på Smarte byer på Norsk. Leder for NCE Smarts styringsgruppe, Knut Johansen, starter med å presentere Smart City Østfold, deretter vil en rekke foredragsholdere presentere ulike temaer innenfor Smarte byer. Smart omsorg, Smart energi, Smarte bygninger og miljø, Smarte kommuner, og Smarte energiprosumenter er blant temaene vi får høre om torsdag 7. november. I tillegg vil det også være fokus på innovasjon på et internasjonalt nivå i Østfold av Geir Jacobsen i Innovasjon Norge.

Ordfører i Fredrikstad kommune, Jon Ivar Nygård, åpner samlingens andre dag ved å presentere Fredrikstad – Norges Smarteste by. Det vil deretter jobbes i grupper med fokus på Fredrikstad som innovasjonsarena. Dagen avsluttes med lunsj 12.00.

Her kan du se hele programmet!
Siste frist for påmelding er fredag 25. oktober kl. 12.00.

Meld deg på klyngesamling og bli med å skape Østfold som innovasjonsarena og internasjonalt utstillingsvindu! 

Hva: Klyngesamling: Smart Cities – løsninger for fremtiden!
Når: 7. og 8. november 2013
Hvor: Quality Spa & Resort Stömstad

Forprosjektmidler til Tiny Mesh

Teknologiselskapet Tiny Mesh fra Moss har fått innvilget midler til forprosjektet Multivariat modellering av energiforbruk i større bygg basert på empiriske data om bruksmønster, bygningsfysikk, inneklima og meteorologi. Tiny Mesh har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking blant annet av lys, klima og strøm i bygninger.

Energibruk i bygg utgjør en betydelig andel av vårt globale energiforbruk. Reduksjon av energiforbruk i bygg er avgjørende for en effektiv og bærekraftig energibruk. Det er begrenset kunnskap om hvordan bygninger benyttes til daglig og om sammenhengene mellom inneklima og energiforbruk i bygget. Ofte er det avvik på 70 – 150 prosent mellom beregnet energiforbruk og reelt energiforbruk i store bygg.

Det finnes ingen anerkjent metode for datafangst og analyse som tar utgangspunkt i en empirisk tilnærming til bygningsfysikk, energibalanse og bruksmønster i bygg. Studier viser at det kan ligge et potensial på opp til 30 % reduksjon av energiforbruket i bygg ved bedre forståelse av byggets funksjon, byggets fysiske egenskaper og energisystemer og bruken av bygget.

Tiny Mesh har også visjon for et hovedprosjekt hvor de ønsker å utvikle og implementere en metode for empirisk og kontinuerlig datafangst, modellering og analyse av energiforbruket og bruksmønster i store bygg. Dette kan brukes til å minimere energiforbruket med minst 30 prosent samtidig som inneklimaet tilfredsstiller gjeldende normer og krav i alle deler av bygget hvor det oppholder seg mennesker.

Tiny Mesh er knyttet til både VRI Energi og VRI Bygg, henholdsvis som inkubatorbedrift og som prosjektdeltaker. I VRI Bygg har forbildebygget og FoU-arena St.Olav VGS har blitt utrustet med sensorer og annet utstyr for måling av energitilførsel og –avgang fra Tiny Mesh.

Har du noen spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Rolv Nilsen, rolv@tiny-mesh.com.

Riktig god sommer!

I VRI runder vi av en hektisk vår og tar sommerferie i juli.

Den siste tiden har vi mottatt flere søknader til bedriftsprosjekter (to har allerede fått innvilget midler) og vi vet at det er flere på vei. Det er fortsatt mulig å søke, les dette innlegget for mer informasjon. Rett over sommeren vil det bli fokus på søknadsskriving til neste ordinære VRI-periode, VRI 3. I Østfold vil alle innsatsområdene samles om et felles fokus på Smart Cities, søknadsfristen er 4. september.

Truls Korsgård, prosjektleder for samhandlingsprosjektet, starter i ny jobb i Helsedirektoratet over sommeren. Bjørn Horten i Borg Innovasjon vil ta over prosjektlederansvaret for VRI 2.

Vi ønsker Truls lykke til videre i ny jobb og en riktig god sommer til alle!

Kreativ tenkning ved hjelp av studentbedrift

Prosjektgruppen i VRI Østfold er i nå gang med søknadsarbeidet til VRI 3. I den anledning har de tatt i bruk studentbedriften Fargekl(H)atten for å lære en ny og effektiv måte å tenke på.

Student2013bedriftssamling

Fargekl(H)atten består av studentene Jarle Vestlund, Lasse Jensen, Kristine Stærk og Camilla Simonsen. Studentbedriften har utspring i en gruppeoppgave i faget «Kreativitet og prosjektutvikling», fra første studieår ved Høgskolen i Østfold.

Studentene har designet fire mobile rom som skal inspirere til kreativitet. Rommene skal kunne benyttes av studentgrupper, men også leies ut til næringslivsaktører som har behov for en dag i en kreativ sfære.

Det siste året har de jobbet iherdig for å nå NM-finalen for studentbedrifter i juni 2013, og i begynnelsen av mai testet VRI Østfold konseptet. VRI-prosjektgruppen ble utfordret til å tenke kreativt og «tenkehattene» satt i gang nye tankeprosesser.

Les mer om konseptet på Høgskolen sin nettside.

Student2013bedriftssamlingred

BIM Center Østfold viser bygningsinformasjon slik du aldri har sett det?

Bruk av BIM i byggeprosjekter krever ny kunnskap for bestillere, planleggere, utførere og driftsrollen. Det er store gevinster innen økonomi, kvalitet, gjennomføringstid, energi og miljø. Vil du se hvordan et enkelt grensesnitt kan gjøre det mulig å se, validere, berike, koble og analysere informasjonen i BIM?

Det kan du gjøre på BIM Center Østfold sitt minikurs tirsdag 12. mars. Her vil du få kort innføring i BIM generelt og i verktøy for modell-bibliotek og elektronisk samhandling (bimsync) spesielt. Catendas bimsync vil også bli lansert. I tillegg blir det demonstrasjoner av enkle og effektive samhandlingsverktøy. Inge Handagaard, AF-gruppen og Lars Bjørkhaug, Catenda vil lede kurset. Kurset er på Østfold Fagskole 16.30-18.00.

I tillegg til dette blir det også arrangert introduksjonskurs i BIM torsdag 14. mars og 4. april, 14.00-19.00. Målsettingen med dette kurset er å gi en forståelse av hva BIM er – og hva det ikke her. Det blir gjennomgang av grunnleggende prinsipper og praktisk bra av BIM i ulike faser av et prosjekt.
For mer informasjon og påmelding se her

 

Engasjerte innovasjonsstudenter

For andre år på rad har VRI Østfold blitt invitert til Høgskolen i Østfold for å holde forelesning om VRI og innsatsområdene Bygg, Energi og Helse. Faget systemtenkning og innovasjon i bachelorgraden innovasjon og prosjektledelse har fokus på innovasjonssystemer. VRI Østfold er et praktisk eksempel på dette med satsing på næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innen energi, helse og bygg.
Hvert innsatsområde fikk to skoletimer til rådighet i tillegg til to timer overordnet presentasjon av VRI Østfold. Forelesningene ga innblikk i hvordan det er å jobbe med innovasjonsprosjekter og elevene fikk blant annet høre om utviklingen innen helse- og omsorgsinnovasjon, energieffektiv rehabilitering av bygg og hvordan det jobbes med grønne løsninger i smarte byer. Et par av forelesningene ga utfordringer til elevene innenfor området smarte byer og ga dem diskusjonsoppgaver knyttet til Værste som en fremtidig smart bydel. Hva er smart energi i praksis? Hva må gjøres for at Værste skal bli en smart bydel innenfor energi?
Disse diskusjonsoppgavene passer godt inn semesterets studieplan, da studentene bare noen dager senere skulle være prosessveiledere på Greåker VGS sin innovasjonsdag «Smart Cities og Herr Nyguen».

smart cities komprimert
Det er alltid inspirerende å forelese for engasjerte studenter og vi håper elevene fikk ny og interessant kunnskap om VRI Østfold. Vi kommer gjerne igjen neste år!