Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektutviklingsverksted i VRI Østfold

Nærmere 30 personer møtte opp til workshop om bærekraftige produkter og tjenester i regi av VRI Østfold, fredag 6. mars.

De tre innsatsområdene Bærekraftige Bygg, Kreative Næringer og Smarte Energiløsninger var godt representert med engasjerte og kreative aktører. Fellesbetegnelsen er at alle aktørene ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle FoU-prosjekter i egen organisasjon.

Håper på mange bedriftsprosjekter

Workshopen hadde til hensikt å inspirere til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Studenter fra Innovasjon og prosjektledelseslinjen ved Høgskolen i Østfold loset deltagerne gjennom dagen og fasiliterte gruppearbeidet. Målet er at gruppearbeidet med prosjektutvikling skal føre til konkret forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte.

– Vi håper det er mange som har blitt inspirert til å levere inn søknader til VRI bedriftsprosjekter, SkatteFunn, Oslofjordfondet eller til programmene i Forskningsrådet, sier Synnøve Rubach, prosjektleder for VRI 3 Østfold.vri4

Inspirerende foredrag

Innledningsvis fikk deltagerne høre på korte foredrag som inspirasjon i forhold til prosjektutvikling og hvor og hvordan man kan søke støtte, både finansielt og til utviklingsprosessen fra ide til prosjektsøknad. Flere av eksempelprosjektene krysser «grensene» mellom bærekraftige bygg, smarte energiløsninger og kreative næringer.

Bjørn Gitle Hauge, HiØ, fortalte at det finnes en haug med støtteordninger, stiftelser, og programmer som støtter forskning. Det er bare å finne programmet som passer din bedrift og ambisjonsnivå.

Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune, Oslofjordfondet og VRI Østfold, informerte om «de gode hjelperne» i VRI, også kalt kompetansemeglere, som skal mobilisere bedrifter til FoU, finne støtteordninger som passer bedriften, og som kan hjelpe til i prosessen med å skrive gode prosjektbeskrivelser. Søknadene må imidlertid bedriftene selv skrive. Det er mulig å søke på kvalifiseringsprosjekter i Oslofjordfondet og bedriftsprosjekter i VRI. Det siste er ment for «nybegynnere» innen FoU. Bedriftsprosjekter skal gjøre bedriftene klare for å søke om hovedprosjekter i eksempelvis Oslofjordfondet eller Forskningsrådet.

Vidar Pedersen fra Snø Designstudio fortalte om FoU-prosjektet knyttet til energiskulpturen på Hvaler, som skal bli et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett.

Andreas Brekke, Østfoldforskning, fortalte om erfaringene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt knyttet til energioptimalisering i bygg. Dette er et prosjekt som Østfoldforskning har hatt i samarbeid med Fredriksborg Eiendom, hvor man blant annet gjennomførte følgeforskning på prosjektering av Wilberg Atrium.

Sist ut i de innledende foredragene var Thor Moen, NCE Smart Energy Markets, som på vegne av Sørensen Elektronikk fortalte om VRI bedriftsprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». Sensorsystemet er tiltenkt bruksområder innen bygg, by og helse/velferd.

Utmerket studentinnsats

Studentenes innsats med å lose deltagerne gjennom resten av dagen var utmerket. Studentene uttrykte selv etterpå at det hadde vært en kjempespennende, lærerik og nyttig dag. De oppfordret VRI til å ta kontakt og at de gledet seg til neste gang de kunne få bli med på noe slikt. Slik sett ble det gjennomførte seminaret også et godt «bevis» på at mobilisering av studenter i VRI-arbeid er gjensidig nyttig både for VRI og studentene.

vri3

Se presentasjoner fra dagen

Finansiere bærekraftige prosjekter – Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune
Sørensen Elektronikk – presentert av Thor Moen, NCE Smart Energy Markets
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase – Andreas Brekke, Østfoldforskning

Resultater fra Netrons gjennomførte bedriftsprosjekt

Den digitale kommunikasjonsleverandøren Netron og Akademi for Scenekunst ved HiØ har gjennomført bedriftsprosjektet «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser» i VRI 3. Blant bedriftene i næringsklyngen Arena Magica har det over lengre tid vært drøftet ulike tilnærminger til en bedre projisering av bevegelige objekter i scenografisk sammenheng.

To viktige prinsipper har ligget til grunn for drøftingene; For det første skal scenografi i teatersammenheng underbygge, utdype og forsterke historien og budskapet som formidles. Derfor må også projisert scenografi være innholdsdrevet, og ikke basert på teknisk effektmakeri. For det andre må projisert scenografi være noe mer enn levende bilder på en to-dimensjonal flate, som rent prinsipielt er det samme som publikum har kunnet oppleve på kino i mer enn 100 år. Derfor må projisert scenografi kunne interagere med aktørene – og gjøre det i sanntid.

netron

Eksperimentell scenografi – Projiserte levende bilder av kroppsdeler i bevegelse på bløtkaker som deretter spises av publikum

Intensiv workshop
Prosjektet ble gjennomført som en intensiv 2-ukers workshop med andreårsstudentene ved scenografistudiet. Studentene arbeidet under veiledning fra lærere ved akademiet, og samarbeidet gjennom hele prosessen med profesjonelle aktører innen scenekunst, teknologi og digital bildeproduksjon (Scenekunst Østfold, projektorprodusenten Barco, Netron og Omni Produksjon). Det ble også holdt foredrag og demonstrasjoner underveis, med akademikere og teknologer fra rundt om i verden via Skype.

Resultatene fra prosjektet er dokumenterte arbeidsmetoder som kombinerer projiseringsløsninger og styringssystemer i sanntid, og det er etablert et faglig konsortium mellom prosjektdeltakerne som danner et solid grunnlag for videre utviklingsprosjekter. Det er nå løpende dialog i konsortiet omkring ulike tilnærminger til videreføring av arbeidet.

«Alexanders Ark 2.0. Fra scene- til flerplattformsproduksjon» har fått forprosjektmidler

OMNI Produksjon står bak forprosjektet som skal undersøke hvordan designmetode kan hjelpe produsenter av tradisjonelt medieinnhold med å utvikle innovative konsepter for flere plattformer. De skal også undersøke hvordan designmetode kan legge til rette for samarbeid mellom ulike disipliner i mediebransjen.

Medieprodusenter står i dag overfor store utfordringer med hensyn til produksjon, distribusjon og markedsføring av innhold. Digitaliseringen har medført at gamle inntektsstrømmer forsvinner, gamle støtteordninger ikke er tilpasset den nye virkeligheten og den globale konkurransen øker.

Samtidig er det skapt en mengde nye kanaler for å nå og engasjere publikum. For å utnytte disse mulighetene må medieprodusenten kunne håndtere sammenhengene mellom fortelling/teknologi, og produksjon/bruk.

Dette skal gjøres ved å benytte designmetode i utvikling og produksjon. Mulige løsninger blir utforsket ved hjelp av raske prosesser med prototyper og brukertesting. Dette står i sterk kontrast til tradisjonell medieproduksjon hvor manusutvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring gjerne ses som avsluttende prosesser i et lineært forløp (med ulike finansieringsformer).

Det er familieforestillingen Alexanders Ark som er utgangspunktet og som skal videreutvikles til et barneunivers rikt på musikk, fortellinger og lek, både på scene og digitale plattformer. Alexanders Ark er skrevet av Alexander Hermansen og har vært spilt for 10.000 voksne og barn i Fredrikstad (og andre utvalgte steder) i perioden 2009 – 2014.

Høgskolen i Østfold er forskningspartner i prosjektet og vil blant annet bidra med å utvikle og teste prototyper for interaksjon på web.

PechaKucha Night på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad!

Satsningsområdet Kreative Næringer, Arena Magica arrangerer ny PechaKucha Night på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad torsdag 18.09 klokken 20.00.
Det blir et særdeles fint program, med representanter fra et bredt spekter av kretive næringer både på scene og i salen.

Kreative næringer

På scenen står
Jan Kristian Strømsnes – Snø Designstudio
Tulle Ruth – Kunstner
Trond-Atle Bokerød – Omni Produksjon
Per-Elling Braseth Ellingsen – Tactic real time marketing
Thierry Ollivier – Projectiondesign
Tore Auensen – Øra Industripark
Heiki Riipinen, student Akademi for scenekunst – «The YOU! signal»
Kine Jensen – fotograf

PuchaKucha Night er en morsom og anderledes møteplass hvor kreative mennesker kommer sammen og deler ideer og erfariger i PechaKucha 20×20 format. Dette er en enkel presentasjonsform hvor man viser 20 biler i 20 sekunder hver. Bildene skifter automatisk, og man snakker til bildene. Presentasjonene kan handle om hva som helst; jobbing, private ting eller viktig budskap.

Det blir åpen bar, sympatiske priser og selvfølgelig gratis inngang!

Ta deg  turen innom for en inspirerede kveld!

[Read more…]

En ny VRI på det tradisjonelle «stand-konseptet»

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

24. – 25. januar ble Østfoldkonferansen arrangert på Quality Hotell i Sarpsborg. Konferansen hadde over 250 deltakere og et spennende program med fokus på kompetanse for framtidens arbeidsliv.

I år var det tradisjonelle standområdet utformet på en ny og annerledes måte. Måneproduksjoner stod for messeområdet som var omringet av scenerigger med vegger av stoff og fokus på visuelle effekter. Området ble døpt Østfoldtorget og samlet det innovative og kompetente Østfold.
Måneproduksjoner er med i Arena Magica som er en næringsklynge for musikk, film, media og design – en stadig viktigere samarbeidspartner for VRI Østfold.

Østfoldtorget fungerte godt som møteplass for oss som var representert, men også som et koblingspunkt mellom deltakere, virkemiddelapparat og FoU.
VRI Østfold hadde en egen vegg  på torget hvor det var god aktivitet begge dagene og flere avtaler om videre samarbeid ble inngått.

Alt i alt var det  en meget positiv opplevelse som VRI gjerne er med på å videreutvikle til senere konferanser og messer.

Av ideer som kom opp, kan nevnes:

  • Rekruttering av kunnskapsbedrifter og organisering av disse/koble disse med utgangspunkt i f.eks komplementær kunnskap, teknologi og/eller tjenester
  • En «Get Together» dagen før evenementet, der vi rigger «hjørnene våre», presenterer oss for hverandre/blir bedre kjent og drikker et glass musserende sammen, gjerne ledsaget av litt enkel bevertning. Her går det også an å legge inn f.eks en velregissert «Crash-workshop» relatert til en spennende framtidsutfordring
  • Bruke dette som et av flere virkemiddel for å omforene, synliggjøre og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet i Østfold enda bedre, ja gjerne også FoU.
    Kanskje også  videreutvikle dette med en «kommunikasjonsstrategi» og operative tiltak/løsninger

Kanskje videreutvikler vi konseptet allerede til Fremtidskonferansen og  NHO sin årskonferanse 17-18. april 🙂

Vi sees!