Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Presentasjon av VRI-forskning på internasjonalt seminar

Synnøve Rubach og Frode Ramstad Johansen fra Østfoldforskning deltok på det åttende internasjonale seminaret Regional Innovation policies i Donostia-San Sebastian 10. og 11. oktober 2013.

ostfoldforskning2

Rubach og Ramstad presenterte paperet ”Enhancing corporate innovation through bridge walkers”. Grunnlaget for paperet kommer fra VRI Østfold prosjektet. Flere VRI-forskere fra hele landet var å finne på konferansen, i tillegg til representanter fra Forskningsrådets VRI sekretariat.

De årlige Regional Innovation Policies seminarene fokuserer på regionene som en viktig enhet for politiske analyser, og hvordan regional utviklingspolitikk kan spille en rolle i å bygge vedvarende, bærekraftige konkurransefordeler. På seminaret fikk tilhørerne blant annet føre to spennende hovedforedrag: «Nurturing Novelty: The Evolutionary World of Regional Innovation Policy» holdt av Kevin Morgan (Professor of Governance and Development, Cardiff University ) og «Smart Specialisation strategies: the transfrontier challenge» holdt av Claire Nauwelaers (Independent Consultant, Belgium, har jobbet med dette for OECD).

Det store fokuset innen regional innovasjon er på hvem som har nøkkelen til nyskaping og hvordan man skal få det til. Er det bedrifter eller det offentlige som leder an? Eller andre grupperinger i samfunnet?

Det er også stort fokus på regionale innovasjonsstrategier og spesielt Smart specialization strategy (S3) som skal hjelpe regioner med lav eller negativ økonomisk utvikling til å endre seg. Men – teoriene og ”teknikkene” rundt regionale innovasjonsstrategier møter nå kritikk, noe blant annet Kevin Morgan påpekte, fordi de ikke inneholder økologiske/bærekraftige elementer. Det synes vi er betimelig og vi applauderer at dette nå settes på agendaen. Her kan Østfold ta en posisjon og bidra fremover – både med teoriutvikling og på det praktiske feltet.

seminar

Seminar med forskningsprosjektet

Onsdag 19. juni hadde forskningsprosjektet i VRI Østfold forskerseminar. Seminaret ble brukt til å diskutere fire artikkelutkast, en skisse til konferansepaper og to abstracts til konferansen Regional Innovation Policies (RIP 2013). De faglige arbeidene dekker empiri hentet fra alle innsatsområdene i VRI Østfold (helse, bygg og energi). Samlinger som dette er viktig for kvalitetssikring og for å drive det faglige arbeidet videre i prosjektet.

web VRI forskningArtiklene og konferansepaperne forventes ferdigstilt høsten 2013 og vil bli presentert fortløpende og diskutert i VRI Østfolds formidlingsforum. Thomas Hoholm fra BI, Helge Ramsdal og Catharina Bjørkquist fra Høgskolen i Østfold og Andreas Brekke, Frode Ramstad Johansen og Synnøve Rubach fra Østfoldforskning deltok på seminaret.

Arena for FoU og bærekraftig rehabilitering av bygg

Sammen med Østfold Fylkeskommune jobber VRI Bygg for å legge til rette for økt forskningsbasert innovasjon i byggenæringen i Østfold. St.Olav videregående skole i Sarpsborg er valgt ut som forbildeprosjekt og skal gjennomgå en «bærekraftig rehabilitering». Skolen er fra 1970-tallet og «tåler ikke å stå ute». I tillegg til rehabilitering planlegges det også å bygge ekstra arealer. Fra høsten av vil mange av elevene ved skolen tilbringe ett år på andre skoler i distriktet. Sarpsborg Arbeiderblad nylig skrev om framtiden til St.Olav. 

Arbeidsgruppen i prosjektet kommer fra både offentlig sektor og privat næringsliv. Utdanningsinstitusjoner og konkurrerende aktører bidrar til mangfold og tverrfaglighet og er et godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av teoretiske og praktiske skillelinjer. Ved å utnytte kompetansen i denne gruppen har vi et godt utgangspunkt for samarbeid, akkurat slik det skal være i VRI.

Teknologiselskapet Tiny Mesh er en av bedriftene som deltar i prosjektet. De har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking av blant annet strøm og lysforhold i bygninger. På St.Olav har Tiny Mesh ansvar for å ta pilotmålinger slik at et målesystem kan tas i bruk før april.

I prosjektet har det blitt jobbet godt med koblingen mellom de ulike aktørene, spesielt med tanke på å koble studenter og næringsliv. Fra Høgskolen i Østfold er det fire studenter som skriver bacheloroppgave og tar tetthetsmålinger på St.Olav. Student ved UMB, Ingvild Hovstein Haugen, skriver masteroppgave med skolen som case. Ingvild var også til stede på Byggedagene 2013 og ble intervjuet av bygg.no. I tillegg til koblinger mellom studenter og næringsliv, har Espen Handegård som er med i VRI-prosjektgruppen, blitt ansatt ved UMB. Han er ansvarlig for et nytt emne ved universitetet, «miljø i bygninger», og bruker blant annet eksempler og case fra St.Olav som eksempler i undervisningen.

En av målsetningene med prosjektet er å bruke skolen som en utviklingsarena for innovasjon og kompetansebygging. Vi håper også at dette kan bidra til å øke bestillerkompetansen i offentlige sektor, slik at de kan etterspørre nye løsninger fra byggenæringen.

Bygg.no setter også fokus på den miljøvennlige utviklingen i byggesektoren. I denne artikkelen fremhever prosjektleder Jan Eldegard blant annet viktigheten av å ta miljøbeslutninger på riktig grunnlag. Han støtter seg på Østfoldforskning som bidrar med data i prosjektet.

Hvis noen ønsker mer informasjon om VRI-prosjektet «Bærekraftig rehabilitering av bygg» og St-Olav videregående skole, så ta kontakt med prosjektleder Erlend Ystrøm Haartveit på telefon 480 76 409.

VRI bidrar til synliggjøring av «byggkompetansen» i Østfold

Innlegg DN

Dagen Næringsliv
VRI delprosjekt «Bærekraftig rehabilitering av bygg», der St.Olav vgs er valgt som praktisk pilotprosjekt for forskning og utvikling, forteller om om sitt prosjekt gjennom annonsebilaget til Norwegian Green Building Council i Dagens Næringsliv i desember.

I annonsebilaget kan du lese om noen av de viktigste byggprosjektene i Norge med grønn profil, der i blant VRI/St.Olav vgs og Wilberg Atrium fra Østfold.

Synlighet øker interessen og trigger utvikling
I annonsen/artikkelen presenteres byggherrene, arkitektene, bedriftene og FoU-institusjonene som bidrar aktivt i prosjektene.
Dette gjør, sammen med mange andre tiltak, at «byggebransjen» i Østfold blir mer synlig, og forhåpentligvis trigges enda mer til å ligge i forkant når det gjelder FoU, ny teknologi, nye samarbeidformer, og bruk av f.eks nye retningslinjer og standarder.

BREEAM, Open BIM og sanntids sensorlesing av inneklima
Tre «begreper» som får mer og mer innpass, men som mange fremdeles trenger å lære mer om, er BREEAM, Open BIM og mer avanserte målinger ved hjelp av blant annet sensorteknologi for å kunne planlegge, styre og kontrollerer energieffektivitet inneklima  og bruk.
Mange sier at dette har vi jobbet med i årevis, eller hørt om i årevis, men spørsmålet er om vi har klart å anvende dette på en effektiv måte, en måte som gjør at byggeprosessene blir mer effektive, at feil og mangler forebygges, at målsettinger relatert til energieffektivitet og inneklima nås, og f.eks at brukerne av bygget tas med i planlegging og «læres» opp.

 

Ny nivå 1 artikkel publisert i VRI Østfold

Collaborative Regional Innovation Initiatives: A Booster for Local Company Innovation Processes?

PhD Synnøve Rubach, Østfoldforskning, har fått antatt en artikkel i journalen Systemic Practice and Action Research.

Artikkelen baserer seg på hennes doktorgradsarbeid i VRI 1 Østfold, og handler om hvordan det å delta i interorganisatoriske samarbeid/nettverk kan skape eller støtte opp under interne innovasjonsprosesser i den deltagende organisasjonen.

Artikkelen er tilgjengelig som ‘Online First’ på SpringerLink.

I deler av sin stilling ved Østfoldforskning jobber Synnøve nå som postdoc i VRI 2 Østfold.

Postdoc arbeidet utføres på engasjement fra Handelshøyskolen BI, som er prosjektleder for VRI 2 Østfold forskningsprosjekt.

Forskningsprosjekt har tittelen: Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI).

Østfold VRIr på seg

VRI delprosjekt «Bærekraftig rehabilitering av bygg» får positiv omtale i Byggaktuelt. Se artikkelen her.