Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Spennende prosjekt i grenselandet skole, VRI, NHO og Lektor2

 

 Av og til kan det være veldig greit å ha flere hatter.
Gjennom min rolle som Lektor2-koordinator i Østfold, har jeg etterhvert fått god kontakt med flere engasjerte rektorer og lærere på videregående skoler og ungdomsskoler.
Veldig mye spennede skjer rundt omkring relatert til både utviklingen av undervisningen og samarbeidet med næringslivet.

Greåker vgs er en av pådriverene for innovasjon i/av skolen  gjennom blant annet sin science-linje og det  nære samarbeidet med Inspiria og næringslivet.

For et halvt års tiden siden, og etter et par møter med Greåker vgs i Lektor2/VRI regi,  mottok NHO Østfold en prosjektbeskrivelse og søknad fra Greåker vgs på pilotering av 3 spennende undervisningsopplegg.  Målet med piloten var å stimulere lysten til å søke kunnskap om realfag, miljø, teknologi, lokalsamfunn og innovasjoner der man gjennom ulike arrangementer og undervisningsopplegg skal fremme elevenes og lærernes evne til å diskutere, resonnere og til å bidra med løsninger på utfordringer i samfunnet og lokalt næringsliv – intet mindre!

Undervisningsoppleggene samsvarte både med fokusområdene i Østfold Fylkeskommune sin FoU-strategi, innsatsområdenen i VRI, Lektor2-målsettingene og temaområdene i Inspiria Science Center. Prosjektet ble funnet så godt, at NHO, gjennom sitt «Opplysnings- og utviklingfond» ga tilsagn på 250.000,- til gjennommføringen.

Kort beskrivelse av undervisningsoppleggene.

  • Konsept 1 skal gi Herr Nguyen en smartere by å bosette seg i gjennom å fasilitere en camp der elever, lærere og lokalt næringsliv utvikler ideer til grønne løsninger med headingen teknologi og energi.
  • Konspet 2 skal gi  Fru Paulsen framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeide med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et scenarioperspektiv. Fokus vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som hjelper folk til å bo lengre hjemme.
  • Konsept 3 skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Med andre ord; dette passset som hånd i hanske med innsatsområdene i VRI, og veien var kort til å invitere delprosjektlederne i VRI med i prosjektet.
Både Borg Innovasjon og Inkubator Halden/NCE SEM er nå aktive samarbeidspartnere i prosjektet. I VRI-sammenheng grenser strekker vi nok virkemiddel-bruken noe i denne sammenheng, men veien fra studetmobilitet til elevmobilitet er ikke så lang.

Onsdag 10. oktober (0800 – 1500) gjennomføres den første av campene med 2 klasser på sciencelinja.
Campen finner sted på Inspiria, og tema er velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.

Gjennom caset «Fru Paulsen» skal elevene skape framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeid med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et senarioperspektiv. Søkelyset vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som får folk til å bo lengre hjemme. Konseptet skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

På linken under får dere en smakebit av en film som er ment som en igangsetter for elevene. Den får de 14 dager før selve samlingen på Inspiria. Filmsnutten gir et viss innblikk i tema elevene skal arbeide med. http://youtu.be/2mzd_ujQcPw.

Det er mulig å melde seg på som observatør til «primus motor» og prosjektleder på sciencelinja, Geir Normann Andersen, geiand1@ostfoldfk.no.
Det er imidlertid begrenset hvor mange som kan delta som observatører, så her gjelder prinsippet om første mann til mølla.

 

 Litt mer om bakgrunn og forutsetninger.

  • Campene som arrangeres skal både mobilisere og fremme entrepenørskap, og forståelse og interessen for teknologi og relafagenes betydning
  • Campene som arrangeres skal være åpne for lærer-innovatører fra andre skoler i Østfold, slik at opplegget kan gjenbrukes og videreutvikles på alle skoler som ønsker det.
  • I et Lektor2-perspektiv er det viktig at entrepenørskap og innovasjon, kobles til kompetansemålene i realfagene. Alt starter med en god ide, men deretter er det kompetanse som kreves for realiseringen, ikke minst relfagkompetanse i en tid der teknologiutviklingen går så fort at svært få klarer å henge med i svingene.

 

VRI er der!

 

 

 

Kommunikasjon og formidling i VRI

Hvordan bruke sosiale medier til å styrke forskningsdrevet innovasjon?
I VRI-prosjektet har vi i 2012 fokusert mye på «kommunikasjon og formidling».

Hva er det som egentlig virker, til hva?
Hva ønsker vi å kommunisere, til hvem?
Hva ønsker vi å formidle?
Hva forventes det at vi kommuniseres?
Kan en toveiskommunikasjon være hensiktsmessig?
Er det lov å spørre om ting man ikke kan så mye om, eller fortelle om noe man er tvilende til?
Hvor åpen kan man være før noen reagerer og sier at slikt kan du ikke si, dette burde vært holdt internt?

Spørsmålene, behovene og målgruppene er mange.
Gjennom VRI-prosjektet arrangerer vi møteplasser, etablerer arenaer og nettverk der aktører fysisk kan møtes å dele kunnskap og ideer.

Et viktig spørsmål er om sosiale medier kan styrke dette arbeidet, og kanskje erstate noen av de fysiske møtepunktene og arenaene?

VRI-prosjektet har tette grenseflater til andre FoU-prosjekter.
Eierne av VRI-prosjektet, NFR og ØFK, samt programstyret, ønsker å tydeliggjøre resultatene av arbeidet, følge opp at vi jobber brukbart systematisk og har kontroll på økonomien.
I FoU og innvasjonsarbeidet i Østfold er det tildels store overlapp mellom forskjellige aktører og prosjekter, og det vanskelig å skille mellom hvilke ressurser som har bidratt til hva i en FoU-prosess. Som prosjektleder i VRI Østfold er det en av mine hovedoppgaver å bidra til en ryddighet i dette arbeidet, samtidig som det ikke må gå på motivasjonen løs på grunn av for mye fokus på planlegging, styring og kontroll, kontra «feltarbeid».

Læring internt i prosjektet, og mellom innsatsområdene.
Internt i prosjektet er det forskjellige behov. Et av behovene går på «planlegging, styring og kontroll», et annet går på å informere hverandre om ting som skjer, og sist men ikke minst, å legge tilrette for samarbeide og læring i og på tvers av innsatsområdene, og mellom samhandlingsprosjektet og forskningsprosjektet.

Vi som er prosjektledere i VRI Østfold er dessverre ikke  dedikert til kun å jobbe med VRI, noe som gjør at vi har «hodene og oppmerksomheten vår på flere plasser», og at vi er ganske «busy» som de fleste andre. Dette gjør intern kommunikasjon utfordrende. Mange er litt matleie av både konferanser, møter og nyhetsbrev, og synes vel kanskje at dette å kommunisere og formidle er vanskelig , ikke bare på grunn av tid, men også  kompetanse.

I et «leveranse-perspektiv» ønsker man å vise at man får til ting. Man presenterer de gode nyhetene, alt det man har gjort og planlegger å gjøre – og de fleste blir fornøyde.
I et læringsperspektiv, der vi ønsker å forstå og tilrettelegge for mer effektiv forskningsdrevet innovasjon, klynge- og nettverksutvikling, styrke innovasjonsforskningen, utvikle oss som innovasjonmedarbeidere/ledere, så er ikke dette nok. 

 Vi er nødt å undre oss mere, stille kristiske spørsmål til om det vi gjør virker – gjør VRI en forskjell?
 Virker virkemidlene slik vi ønsker? Osv?

Som prosjektleder, er jeg veldig nysgjerrig på hvordan vi kan bruke sosiale medier i dette landskapet.
Vi har det siste halve året etablert flere LinkedIn-grupper i prosjektet, vi sender ut nyhetsbrev, det er etablert web-sider og noen av oss forsøker oss på litt Twitring.
Med denne bloggen håper vi å kunne legge oss på «toppen» av alt dette, og derigjennom synliggjøre både suksesser og utfordringer på «tvers» i VRI Østfold.

I tilllegg er det i delprosjektet «Teknologi og grønne løsninger i smarte byer», som ledes av Inkubator Halden (NCE Smart Energy Markets), utviklet et crowdsourching-verktøy i samarbeid med CognIT. Verktøyet/programvaren har de kalt «Knowledge Market» og gir muligheter for nettopp å dele ideer og kompetanseutfordinger, og styrke disse sammen.
Dette skal det bli spennende å lære mer om.

Eksperimentelle virkemidler.
VRI oppfordrere til å teste ut nye virkemidler i arbediet med å styrke regional forkningsdrevet innovasjon.
Uttestingen av sosiale medier og crowsourching kan være eksempler på slike.

Følg med videre på bloggen så får du etterhvert høre mer om de erfaringene vi høster rundt dette?
Kanskje er det også noe du kan lære av i din jobb 😉