Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI-midler til prosjektet «Styrbart batteri»

Selskapet Rådgivende Ingeniør Per Dypvik har mottatt forprosjektmidler til prosjektet «Styrbart batteri».

Målet med prosjektet er å ta fram en prototype på et styrbart batteri som kan benyttes i demonstrasjonsprosjekter for spenningskvalitet rettet mot nettselskaper, og for energieffektivisering rettet mot offentlige og private bygg.

Energilagring er en kritisk bestanddel i en fremtidig «Smartgrid» som muliggjør en effektiv produksjon, distribusjon og konsumpsjon av energi. Dette gjelder løsninger privat, lokalt, og regionalt.

I den sammenheng er det interessant å etablere demonstrasjonsprosjekter der man kan teste ut effekten av bruk av energilagring på denne type problemstillinger. For nettselskaper er det for eksempel interessant å vurdere hvilken effekt energilagring kan ha på blant annet spenningskvalitet og investeringsnivå i distribusjonsnettet. Byggeiere, industriaktører og det offentlige ønsker å vurdere hvilken nytte energilagring kan gi.

I et demonstrasjonsprosjekt kreves det at man setter sammen kjent teknologi på en ny og original måte. Prosjektet «Styrbart batteri» har som mål å løse denne utfordringen.

FoU-partner i prosjektet er Høgskolen i Narvik.
Det er også etablert samarbeid med flere andre parter i Østfold og Akershus.

Kontaktperson:

Per Dypvik
per@lokalaksess.no

Forprosjektmidler til «Den digitale reisen»

Selskapet Blue Point AS står bak forprosjektet hvor målet er større kundetilfredshet og økt lønnsomhet gjennom tilrettelagt kommunikasjon via kundens mobile enhet.

Kjernen i reiselivsnæringen er å formidle og tilgjengeliggjøre de gode historier til gjestene. Turisten behøver tilgang til informasjon og opplevelser, mens reiselivsnæringen på sin side behøver kundedata for å kunne skreddersy relevante opplevelsespakker.

«Den digitale reisen» skal avdekke kunnskap om hvordan reiselivsnæringen bedre kan formidle opplevelser og informasjon, samt analysere kundenes atferd, valg og preferanser ved hjelp av gjestenes egne mobile enheter.

 

Header Square

Vil gjøre det enklere å dele underveis

Blue Point utvikler løsninger for styrt distribusjon av digitalt innhold, og vil i dette forprosjektet samarbeide med destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad og Hvaler og Agderforskning. I prosjektet tas det utgangspunkt i to styrende trender i reiselivsnæringen:

  1. Reiselivet er inne i en digital revolusjon hvor gjestene bruker internett og mobile enheter til å betale og administrere hele sin reise. Gjesten har med seg en mobil enhet under hele reisen som har all nødvendig dokumentasjon.
  2. Reiselivet representerer en deleøkonomi- og kultur. Gjestene er hverandres rådgivere gjennom anbefalinger og rangeringer på steder som TripAdvisor.com, Booking.com og sosiale medier. Denne informasjonen spiller en stadig viktigere rolle for gjestenes kjøpsbeslutninger.

Både før og etter en reise er gjesten svært digital. Under selve opplevelsen utnyttes imidlertid ikke de teknologiske mulighetene i samme grad, blant annet på grunn av kostnader for dataroaming. Det ligger et stort utviklingspotensial i sørge for totalopplevelser, og ikke pluss- og minus opplevelser.

Målet i prosjektet er å øke kundens tilfredshet, næringens lønnsomhet, og ikke minst dekke behovet for verifisert kunnskap om gjestenes atferd på destinasjon. For å gjennomføre prosjektet skal det innhentes erfaringer og kunnskap på feltet, det skal holdes en dialogkonferanse med bransjeaktører i Gamlebyen i Fredrikstad og det skal gjennomføres intervjuer og workshops med utvalgte næringsaktører.

Dette skal analyseres i forhold til næringsaktørenes syn på et kulturelt unikt opplevelsesprodukt for arenaen Gamlebyen Fredrikstad. Analysen leveres i en presentasjon til aktørene.

 

Kontaktperson:

Inge Michael Bilet
E-post: inge@bluepointwifi.com

BluePoint_logo

Utlysninger i Regionale Forskningsfond

Regionale forskningsfond har nå flere utlysninger ute for bedrifter som ønsker å øke sin FoU-innsats.

Oslofjordfondet

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. For bedrifter i Østfold er Oslofjordfondet (OFF) en relevant aktør. De finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder:

  • Energi og miljø
  • Velferd, helse og omsorg
  • Utdanning og opplæring
  • Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft
  • Teknologi

Cut off datoer
OFF har kontinuerlige utlysninger på kvalifiseringsprosjekter og cut off datoene er: 1. februar, 3. mai, 20. september og 15. november.

Neste utlysning på hovedprosjekt i OFF er 14. oktober.

Merk at FoU-aktører kan søke om kvalifiseringsprosjekt innen 15. april (vanligvis kan de bare være partnere).

Juleseminar i samhandlingsprosjektet

VRI Østfold samhandlingsprosjekt hadde 9. desember juleseminar på Høgskolen i Østfold.

juleavslutningInnledningsvis fikk deltagerne en statusoppdatering om prosjektet fra prosjektleder Synnøve Rubach. Videre presenterte Jørgen Aanonsen fra bedriften Netron resultatene fra det gjennomførte forprosjektet «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser».

 Pål Sørensen fra Sørensen Elektronikk og Asbjørn Danielsen fra Høgskolen i Narvik presenterte planene for forprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». 

juleavslutning 2014

Inge Richard Eeg og Kjetil N. Gulbrandsen fra Høgskolen i Østfold presenterte status og de videre planene for innsatsområdet Bærekraftige Bygg.

Til slutt ble VRI forskningsprosjektet som Østfold deltar i presentert av Synnøve Rubach fra Østfoldforskning. Studentsamskipsnaden i Østfold ved HiØ Kråkerøy leverte fantastisk god juletapas til arrangementet. Deltagerne kunne dermed rusle ut i adventsettermiddagen mette på både god mat og kunnskapsformidling.

Bedriftsmidler til weSee

weSee AS har fått VRI-Bedriftsmidler til gjennomføring av prosjektet «uWatch – Utvikle og etablere en kommunikasjonskanal som tilbyr strømdata til sluttbrukere».

Prosjektet skal se på hvilke strømdata som er relevante for å gjøre sluttbrukere i stand til å handle rasjonelt i fremtidens strømmarked, og presentasjonen av disse.

weeSee as er en virksomhet innen utvikling av teknologiske løsninger og produkter for bruk i energimarkedet. Forskningspartner er Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Prosjektleder:
Roar Almquist
weSee AS

VRI-midler til smart byutvikling i regi av Norske Helsehus

Selskapet Norske Helsehus AS satser på bærekraftig og smart byutvikling i Halden. Nå har de fått tildelt bedriftsmidler fra VRI til forprosjektet «Halden Smart City – Bærekraftig byutvikling og teknologi som strategi for å møte eldres boligbehov». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk i Trondheim, Ola Roald Arkitekter AS og Fredrikshald Brygge.

Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikshald Brygge AS, som utbygger av en ny bydel i Halden, sammen med Norske Helsehus må planlegge investeringer i infrastruktur og eiendom på 1- 1,5 milliarder de neste 5-7 årene. For å tilrettelegge for en bærekraftig ny bydel som forener grønn vekst med gode urbane bomiljøer der folk i Halden har råd til å bo, må man tenke annerledes og smartere. Blant annet gjelder det å finne gode løsninger for at en raskt voksende gruppe eldre kan bo hjemme og unngå å belaste offentlige ressurser innenfor helse og omsorg. Planlegging av bydelen Tyska/Hollenderen i Halden med inntil 500 boliger ligger godt til rette for å sette en ny standard for smart byutvikling hvor sosial, miljø og økonomisk bærekraft kombineres. Målet er at bydelen kan utvikles til en pilot og et eksempel på en fremtidsrettet, smart bydel, hvor en samtidig kan finne nye modeller for samhandling mellom Halden kommune, FoU miljøer på bygg/energi/helse og næringslivet i byen.

Målet med VRI-forprosjekt er å etablere forskingsbasert kunnskapsgrunnlag for et større og innovativt forsknings- og utviklingsprosjekt for smart byutvikling i Halden, ”Halden Smart City”. VRI midlene gir oss mulighet til å se på smarte og fremtidsrettede, bærekraftige løsninger sett i lys av demografiske utfordringer (flere eldre), miljømessige behov (energi & klima) og økonomiske rammer. Halden Smart City vil ved utbygging integrere ny velferds og energiteknologi i byggene og dermed brukes som et fullskala utstillingsvindu for ulike energiløsninger innenfor NCE Smart Energy Markets, eSmart Grid og ulik sensor/måleteknologi i en fremtidig avansert måler (AMS) for å skape et trygt og godt bomiljø.

Norske Helsehus AS har etablert seg i bedriftsklyngen Halden Inkubator/NCE Smart Energy Markets etter at selskapet kjøpte et 30 mål stort tomteområde langs sjøen ved utløpet av Tista i Halden. Området heter Tyska og Hollenderen fra den gang dette var utskipningsområde for tømmer til henholdsvis Tyskland og Holland.

For mer informasjon kontakt:
Tore Borthen, mobil: 91 71 39 50, epost: tore@norskehelsehus.no
Øystein Østermann, mobil: 92 49 33 14, epost: oystein@norskehelsehus.no

Bedriftsmidler i VRI!

Det er fortsatt mulig å søke om bedriftsmidler til FoU-prosjekter.

Kompetanseoffensiven Østfold har bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartfasen av FoU-prosjekter. Til nå har fire bedrifter fått godkjent sine FoU-prosjekter. Det er midler igjen til flere prosjekter. VRI Østfold vil gjerne ha eventuelle søknader på FoU-prosjekter i bedrifter så snart som mulig, gjerne i løpet av oktober.

Ta kontakt med delprosjektleder i det innsatsområdet bedriften din hører hjemme i hvis du ønsker informasjon om søknadsprosessen.

Bjørn Horten – Prosjektleder (bjorn.horten@borginnovasjon.no)
Erlend Ystrøm Haartveit – VRI Bygg (erlend.ystrom.haartveit@innovasjonnorge.no)
Thor Moen – VRI Energi (Thor.moen@ncesmart.no)
Hanne Nordli – VRI Helse (hanne.nordli@borginnovasjon.no)

Les mer om forprosjektmidler i dette innlegget.

Forprosjektmidler til Tiny Mesh

Teknologiselskapet Tiny Mesh fra Moss har fått innvilget midler til forprosjektet Multivariat modellering av energiforbruk i større bygg basert på empiriske data om bruksmønster, bygningsfysikk, inneklima og meteorologi. Tiny Mesh har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking blant annet av lys, klima og strøm i bygninger.

Energibruk i bygg utgjør en betydelig andel av vårt globale energiforbruk. Reduksjon av energiforbruk i bygg er avgjørende for en effektiv og bærekraftig energibruk. Det er begrenset kunnskap om hvordan bygninger benyttes til daglig og om sammenhengene mellom inneklima og energiforbruk i bygget. Ofte er det avvik på 70 – 150 prosent mellom beregnet energiforbruk og reelt energiforbruk i store bygg.

Det finnes ingen anerkjent metode for datafangst og analyse som tar utgangspunkt i en empirisk tilnærming til bygningsfysikk, energibalanse og bruksmønster i bygg. Studier viser at det kan ligge et potensial på opp til 30 % reduksjon av energiforbruket i bygg ved bedre forståelse av byggets funksjon, byggets fysiske egenskaper og energisystemer og bruken av bygget.

Tiny Mesh har også visjon for et hovedprosjekt hvor de ønsker å utvikle og implementere en metode for empirisk og kontinuerlig datafangst, modellering og analyse av energiforbruket og bruksmønster i store bygg. Dette kan brukes til å minimere energiforbruket med minst 30 prosent samtidig som inneklimaet tilfredsstiller gjeldende normer og krav i alle deler av bygget hvor det oppholder seg mennesker.

Tiny Mesh er knyttet til både VRI Energi og VRI Bygg, henholdsvis som inkubatorbedrift og som prosjektdeltaker. I VRI Bygg har forbildebygget og FoU-arena St.Olav VGS har blitt utrustet med sensorer og annet utstyr for måling av energitilførsel og –avgang fra Tiny Mesh.

Har du noen spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Rolv Nilsen, rolv@tiny-mesh.com.

Forprosjektmidler til RemmEnergi

Selskapet RemmEnergi AS har nylig fått tildelt forprosjektmidler fra VRI til prosjektet «Beslutningsstøtte CO2-fri Campus Remmen». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Selskapet RemmEnergi er et knoppskytingsselskap fra bedriftsklyngen Norwegian Centre of Expertise (NCE) Smart Energy Markets.

Bakgrunnen for prosjektet er at Statsbygg, som eier og forvalter Høgskolen i Østfold sitt bygg på Remmen i Halden, ønsker å konvertere HiØs energisystem til en CO2-fri løsning. Samtidig ønsker man å se på muligheten for lokal, CO2-fri energiproduksjon i form av både varme og elektrisk kraft, først og fremst til HiØs eget behov, men også slik at overskuddskraft i perioder kan selges til nettet. Dermed vil HiØs bygg på Remmen bli første høgskole i Norge som er plusskunde (leverer elektrisk kraft til kraftnettet) og prosument (netto konsument og netto produsent til ulike tider). Statsbygg tar sikte på å konvertere alle sine 1.500 bygg til CO2-frie energiløsninger innen 2018, og erfaringene fra Remmen-konverteringen vil danne basis for Statsbyggs øvrige konverteringsprosjekter. RemmEnergi leverer «plussenergi»-løsninger til private og offentlige yrkesbygg, og Statsbyggs anlegg på Remmen skal bli et «plussenergi» pilotanlegg med Statsbygg som byggeier og HiØ som pilotleietaker.

Målet for prosjektet er å utvikle grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for vurdering av energitekniske og markedsmessige utfordringer og muligheter knyttet til konvertering av yrkesbygg til CO2-frie energiløsninger sett i en prosument kontekst.

Innovasjonspotensialet i prosjektet ligger først og fremst i utviklingen av grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for energikonverteringsprosjekter med plussenergipotensial. Statsbygg alene har opptil 1.500 slike prosjekter foran seg, hvor valg av optimale energiløsninger er essensielt. Øvrige private og offentlige forvaltere av yrkesbygg vil kunne dra nytte av erfaringene fra konverteringsprosjektet ved HiØ i Halden. Verdiskapingspotensialet ved valg av optimal løsning vil ligge på minimum 10% av totalkostnadene for et konverteringsprosjekt og potensialet for valg av optimal løsning for plussenergi vil ligge på anslagsvis 20% av leietakernes årlige energikostnader.

For mer info, kontakt: Dieter Hirdes, mobil: 90 55 02 68, epost: dieter.hirdes@ncesmart.com

Forprosjektmidler til Dignio

Sammen med Universitetet i Brno i Tsjekkia har Dignio fått forprosjektmidler fra VRI. De skal utvikle en intelligent sengesensor og lage en prototype klar for uttesting i markedet. Fredriksstad Blad skrev om prosjektet i dagens i avis, les det her. Målet med prosjektet og sengesensoren er å gjøre brukeren tryggere og gi personalet informasjon de ikke ville fått ellers.

web FB

Dignio er en gründerbedrift lokalisert i Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2010 og er leverandør av velferdsteknologiske løsninger. De er med i VRI-nettverket Helse Østfold og i klyngen Welfare Tech som Borg Innovasjon bygger opp. I tillegg er de en av leverandørene i eSenior i Sarpsborg kommune.

Forprosjektene i VRI er et viktig virkemiddel for å tydeliggjøre verdien av FoU, samt gjøre terskelen lavere for å starte mindre prosjekter. Det er fortsatt mulig for andre bedrifter å søke midler, se mer informasjon om dette her.

Prosjektleder for VRI Helse, Hanne Nordli, ble nylig intervjuet i et nasjonalt nyhetsbrev for VRI. I intervjuet forteller hun hva VRI Helse bidrar til i Østfold. Les intervjuet her.