Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektutviklingsverksted i VRI Østfold

Nærmere 30 personer møtte opp til workshop om bærekraftige produkter og tjenester i regi av VRI Østfold, fredag 6. mars.

De tre innsatsområdene Bærekraftige Bygg, Kreative Næringer og Smarte Energiløsninger var godt representert med engasjerte og kreative aktører. Fellesbetegnelsen er at alle aktørene ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle FoU-prosjekter i egen organisasjon.

Håper på mange bedriftsprosjekter

Workshopen hadde til hensikt å inspirere til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Studenter fra Innovasjon og prosjektledelseslinjen ved Høgskolen i Østfold loset deltagerne gjennom dagen og fasiliterte gruppearbeidet. Målet er at gruppearbeidet med prosjektutvikling skal føre til konkret forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte.

– Vi håper det er mange som har blitt inspirert til å levere inn søknader til VRI bedriftsprosjekter, SkatteFunn, Oslofjordfondet eller til programmene i Forskningsrådet, sier Synnøve Rubach, prosjektleder for VRI 3 Østfold.vri4

Inspirerende foredrag

Innledningsvis fikk deltagerne høre på korte foredrag som inspirasjon i forhold til prosjektutvikling og hvor og hvordan man kan søke støtte, både finansielt og til utviklingsprosessen fra ide til prosjektsøknad. Flere av eksempelprosjektene krysser «grensene» mellom bærekraftige bygg, smarte energiløsninger og kreative næringer.

Bjørn Gitle Hauge, HiØ, fortalte at det finnes en haug med støtteordninger, stiftelser, og programmer som støtter forskning. Det er bare å finne programmet som passer din bedrift og ambisjonsnivå.

Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune, Oslofjordfondet og VRI Østfold, informerte om «de gode hjelperne» i VRI, også kalt kompetansemeglere, som skal mobilisere bedrifter til FoU, finne støtteordninger som passer bedriften, og som kan hjelpe til i prosessen med å skrive gode prosjektbeskrivelser. Søknadene må imidlertid bedriftene selv skrive. Det er mulig å søke på kvalifiseringsprosjekter i Oslofjordfondet og bedriftsprosjekter i VRI. Det siste er ment for «nybegynnere» innen FoU. Bedriftsprosjekter skal gjøre bedriftene klare for å søke om hovedprosjekter i eksempelvis Oslofjordfondet eller Forskningsrådet.

Vidar Pedersen fra Snø Designstudio fortalte om FoU-prosjektet knyttet til energiskulpturen på Hvaler, som skal bli et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett.

Andreas Brekke, Østfoldforskning, fortalte om erfaringene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt knyttet til energioptimalisering i bygg. Dette er et prosjekt som Østfoldforskning har hatt i samarbeid med Fredriksborg Eiendom, hvor man blant annet gjennomførte følgeforskning på prosjektering av Wilberg Atrium.

Sist ut i de innledende foredragene var Thor Moen, NCE Smart Energy Markets, som på vegne av Sørensen Elektronikk fortalte om VRI bedriftsprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». Sensorsystemet er tiltenkt bruksområder innen bygg, by og helse/velferd.

Utmerket studentinnsats

Studentenes innsats med å lose deltagerne gjennom resten av dagen var utmerket. Studentene uttrykte selv etterpå at det hadde vært en kjempespennende, lærerik og nyttig dag. De oppfordret VRI til å ta kontakt og at de gledet seg til neste gang de kunne få bli med på noe slikt. Slik sett ble det gjennomførte seminaret også et godt «bevis» på at mobilisering av studenter i VRI-arbeid er gjensidig nyttig både for VRI og studentene.

vri3

Se presentasjoner fra dagen

Finansiere bærekraftige prosjekter – Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune
Sørensen Elektronikk – presentert av Thor Moen, NCE Smart Energy Markets
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase – Andreas Brekke, Østfoldforskning

Resultater fra Netrons gjennomførte bedriftsprosjekt

Den digitale kommunikasjonsleverandøren Netron og Akademi for Scenekunst ved HiØ har gjennomført bedriftsprosjektet «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser» i VRI 3. Blant bedriftene i næringsklyngen Arena Magica har det over lengre tid vært drøftet ulike tilnærminger til en bedre projisering av bevegelige objekter i scenografisk sammenheng.

To viktige prinsipper har ligget til grunn for drøftingene; For det første skal scenografi i teatersammenheng underbygge, utdype og forsterke historien og budskapet som formidles. Derfor må også projisert scenografi være innholdsdrevet, og ikke basert på teknisk effektmakeri. For det andre må projisert scenografi være noe mer enn levende bilder på en to-dimensjonal flate, som rent prinsipielt er det samme som publikum har kunnet oppleve på kino i mer enn 100 år. Derfor må projisert scenografi kunne interagere med aktørene – og gjøre det i sanntid.

netron

Eksperimentell scenografi – Projiserte levende bilder av kroppsdeler i bevegelse på bløtkaker som deretter spises av publikum

Intensiv workshop
Prosjektet ble gjennomført som en intensiv 2-ukers workshop med andreårsstudentene ved scenografistudiet. Studentene arbeidet under veiledning fra lærere ved akademiet, og samarbeidet gjennom hele prosessen med profesjonelle aktører innen scenekunst, teknologi og digital bildeproduksjon (Scenekunst Østfold, projektorprodusenten Barco, Netron og Omni Produksjon). Det ble også holdt foredrag og demonstrasjoner underveis, med akademikere og teknologer fra rundt om i verden via Skype.

Resultatene fra prosjektet er dokumenterte arbeidsmetoder som kombinerer projiseringsløsninger og styringssystemer i sanntid, og det er etablert et faglig konsortium mellom prosjektdeltakerne som danner et solid grunnlag for videre utviklingsprosjekter. Det er nå løpende dialog i konsortiet omkring ulike tilnærminger til videreføring av arbeidet.

«Alexanders Ark 2.0. Fra scene- til flerplattformsproduksjon» har fått forprosjektmidler

OMNI Produksjon står bak forprosjektet som skal undersøke hvordan designmetode kan hjelpe produsenter av tradisjonelt medieinnhold med å utvikle innovative konsepter for flere plattformer. De skal også undersøke hvordan designmetode kan legge til rette for samarbeid mellom ulike disipliner i mediebransjen.

Medieprodusenter står i dag overfor store utfordringer med hensyn til produksjon, distribusjon og markedsføring av innhold. Digitaliseringen har medført at gamle inntektsstrømmer forsvinner, gamle støtteordninger ikke er tilpasset den nye virkeligheten og den globale konkurransen øker.

Samtidig er det skapt en mengde nye kanaler for å nå og engasjere publikum. For å utnytte disse mulighetene må medieprodusenten kunne håndtere sammenhengene mellom fortelling/teknologi, og produksjon/bruk.

Dette skal gjøres ved å benytte designmetode i utvikling og produksjon. Mulige løsninger blir utforsket ved hjelp av raske prosesser med prototyper og brukertesting. Dette står i sterk kontrast til tradisjonell medieproduksjon hvor manusutvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring gjerne ses som avsluttende prosesser i et lineært forløp (med ulike finansieringsformer).

Det er familieforestillingen Alexanders Ark som er utgangspunktet og som skal videreutvikles til et barneunivers rikt på musikk, fortellinger og lek, både på scene og digitale plattformer. Alexanders Ark er skrevet av Alexander Hermansen og har vært spilt for 10.000 voksne og barn i Fredrikstad (og andre utvalgte steder) i perioden 2009 – 2014.

Høgskolen i Østfold er forskningspartner i prosjektet og vil blant annet bidra med å utvikle og teste prototyper for interaksjon på web.

RECIN ble presentert på VRI storsamling

VRI forskningsprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business networks (RECIN)» ble presentert på VRI-programmets storsamling i Bergen 26.-27.november, hvor prosjektleder Synnøve Rubach fra Østfoldforskning deltok i en paneldebatt rundt forskningstemaene i VRI.

srvri paneldebatt

Det er fire hovedtema i prosjektet: 

  • Hva er likheter, særegenheter og sammenhenger mellom bedriftsnettverk?
  • Hvordan påvirker globale og internasjonale kontakter innovasjon i bedriftene?
  • Har regionale forutsetninger betydning for nettverkene?
  • Hvordan påvirker deltakelse i nettverk den enkelte bedrift?

For mer informasjon, les vårt faktaark om hovedtemaene.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøer i Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane og Østfold. Fylkeskommunene i disse fylkene bidrar med finansiering. I tillegg bidrar forskningsmiljøene med egeninnsats. Østfoldforskning leder prosjektet og det gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i Oslo. Internasjonale samarbeidspartnere er CIM Cambridge University og Aalborg Universitet. Prosjektet varer i 2,5 år (2014-2016) og har et totalbudsjett på ca. 8,4 millioner kroner.

Resultater
Resultater fra prosjektet vil være relevante for å forstå og svare på hvordan samhandling med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedriftene. Det er også et mål å øke kunnskapen om hvordan offentlig finansierte nettverksprogrammer kan stimulere og legge til rette for nettverksbasert innovasjon. Prosjektet forventes også å danne en plattform for å utvikle sterkere nasjonale forskningsmiljøer på tvers av institusjonsgrensene.

Bedriftsmidler til weSee

weSee AS har fått VRI-Bedriftsmidler til gjennomføring av prosjektet «uWatch – Utvikle og etablere en kommunikasjonskanal som tilbyr strømdata til sluttbrukere».

Prosjektet skal se på hvilke strømdata som er relevante for å gjøre sluttbrukere i stand til å handle rasjonelt i fremtidens strømmarked, og presentasjonen av disse.

weeSee as er en virksomhet innen utvikling av teknologiske løsninger og produkter for bruk i energimarkedet. Forskningspartner er Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Prosjektleder:
Roar Almquist
weSee AS

Bærekraftige Bygg arrangerer nettverksmøte på Høgskolen i Østfold!

Network-779x550_bygg
Onsdag 03. September kl. 13 arrangeres det oppstartsmøte for innsatsområdet Bærekraftige Bygg på Høgskolen i Østfold, Kråkerøy. Dette møtet skal brukes til å starte etableringen av et nettverk relatert til byggebransjen. Nettverket etableres innenfor Østfold Fylkeskommune og Forskningsrådet sitt prosjekt VRI 3. Høgskolen i Østfold har rollen som leder av delprosjektet Bærekraftige Bygg.
Bærekraftige Bygg er en «plakat» mange har jobbet for å få på plass som hovedoverskrift i St. Olav prosjektet i VRI 2, og som altså videreføres som eget prosjekt i VRI 3. I VRI 3 ligger det egne støttemidler for å få i gang nye forskningsprosjekter. Det håper og tror vi at kan være en god starthjelp i forhold til å få til veldig mye spennende i fylket.

Et av de viktigste virkemidlene i VRI 3 er såkalt kompetansemeglere. Det vil si personer som skal bidra i prosessen med å bemanne opp et prosjekt med nødvendige ressurser som prosjekteier mangler. Det vil i hovedsak si fagkompetanse fra forskningsmiljøer og/eller penger fra tilskuddsordninger. Kompetansemeglerne skal være støttespillere for å ta prosjektideer et steg videre mot realisering. Det kan være prosjektideer som oppstår i nettverket, eller hos en av deltagerne i nettverket. Mer informasjon om kompetansemegling og støtteordninger vil komme.

Møt gjerne opp på oppstartsmøtet. Velkommen!

 


Forprosjektmidler til RemmEnergi

Selskapet RemmEnergi AS har nylig fått tildelt forprosjektmidler fra VRI til prosjektet «Beslutningsstøtte CO2-fri Campus Remmen». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Selskapet RemmEnergi er et knoppskytingsselskap fra bedriftsklyngen Norwegian Centre of Expertise (NCE) Smart Energy Markets.

Bakgrunnen for prosjektet er at Statsbygg, som eier og forvalter Høgskolen i Østfold sitt bygg på Remmen i Halden, ønsker å konvertere HiØs energisystem til en CO2-fri løsning. Samtidig ønsker man å se på muligheten for lokal, CO2-fri energiproduksjon i form av både varme og elektrisk kraft, først og fremst til HiØs eget behov, men også slik at overskuddskraft i perioder kan selges til nettet. Dermed vil HiØs bygg på Remmen bli første høgskole i Norge som er plusskunde (leverer elektrisk kraft til kraftnettet) og prosument (netto konsument og netto produsent til ulike tider). Statsbygg tar sikte på å konvertere alle sine 1.500 bygg til CO2-frie energiløsninger innen 2018, og erfaringene fra Remmen-konverteringen vil danne basis for Statsbyggs øvrige konverteringsprosjekter. RemmEnergi leverer «plussenergi»-løsninger til private og offentlige yrkesbygg, og Statsbyggs anlegg på Remmen skal bli et «plussenergi» pilotanlegg med Statsbygg som byggeier og HiØ som pilotleietaker.

Målet for prosjektet er å utvikle grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for vurdering av energitekniske og markedsmessige utfordringer og muligheter knyttet til konvertering av yrkesbygg til CO2-frie energiløsninger sett i en prosument kontekst.

Innovasjonspotensialet i prosjektet ligger først og fremst i utviklingen av grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for energikonverteringsprosjekter med plussenergipotensial. Statsbygg alene har opptil 1.500 slike prosjekter foran seg, hvor valg av optimale energiløsninger er essensielt. Øvrige private og offentlige forvaltere av yrkesbygg vil kunne dra nytte av erfaringene fra konverteringsprosjektet ved HiØ i Halden. Verdiskapingspotensialet ved valg av optimal løsning vil ligge på minimum 10% av totalkostnadene for et konverteringsprosjekt og potensialet for valg av optimal løsning for plussenergi vil ligge på anslagsvis 20% av leietakernes årlige energikostnader.

For mer info, kontakt: Dieter Hirdes, mobil: 90 55 02 68, epost: dieter.hirdes@ncesmart.com

Studentoppgave i samarbeid med VRI Bygg

Sammen med Østfold Fylkeskommune og VRI Østfold har fire studenter fra byggingeniørlinjen ved Høgskolen i Østfold skrevet en bacheloroppgave om bestemmelse av luftlekkasje for St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Skolen er et pilotprosjekt for innovativ, energieffektiv rehabilitering og fylkeskommunen ønsker i samarbeid med byggenæringen i Østfold å bane vei for nye løsninger på feltet.

Student vristudent vri2

Studentene Marius Klausen, Jan Kjørvik, Golsang Naseri og Thomas Vindal har brukt St Olav vgs som prosjektplattform når de har studert metoder for måling, registrering, vurdering og dokumentasjon av luftlekkasjer gjennom byggets klimaskjerm. Ved hjelp av tre uavhengige målinger har de analysert hvordan man best kan bestemme byggets luftlekkasje.

Studentene beskriver prosessen som utfordrende da oppgaven hadde et stort omfang, men er godt fornøyde med faglig læringsutbytte, undersøkelsene som er gjennomført og analysene som er gjort. I løpet av våren har de hatt tett kontakt med enkelte bedrifter og de har fått god hjelp fra driftsansvarlige ved St. Olav og Tiny Mesh – som har installert målesensorer, blant annet i ventilasjonsanlegget. Termografi og Måleteknikk har bidratt med utstyr og erfaring i forhold til trykksetting av store bygg, og Østfold Fylkeskommune har bidratt med økonomiske midler.

Seminar med forskningsprosjektet

Onsdag 19. juni hadde forskningsprosjektet i VRI Østfold forskerseminar. Seminaret ble brukt til å diskutere fire artikkelutkast, en skisse til konferansepaper og to abstracts til konferansen Regional Innovation Policies (RIP 2013). De faglige arbeidene dekker empiri hentet fra alle innsatsområdene i VRI Østfold (helse, bygg og energi). Samlinger som dette er viktig for kvalitetssikring og for å drive det faglige arbeidet videre i prosjektet.

web VRI forskningArtiklene og konferansepaperne forventes ferdigstilt høsten 2013 og vil bli presentert fortløpende og diskutert i VRI Østfolds formidlingsforum. Thomas Hoholm fra BI, Helge Ramsdal og Catharina Bjørkquist fra Høgskolen i Østfold og Andreas Brekke, Frode Ramstad Johansen og Synnøve Rubach fra Østfoldforskning deltok på seminaret.

Kreativ tenkning ved hjelp av studentbedrift

Prosjektgruppen i VRI Østfold er i nå gang med søknadsarbeidet til VRI 3. I den anledning har de tatt i bruk studentbedriften Fargekl(H)atten for å lære en ny og effektiv måte å tenke på.

Student2013bedriftssamling

Fargekl(H)atten består av studentene Jarle Vestlund, Lasse Jensen, Kristine Stærk og Camilla Simonsen. Studentbedriften har utspring i en gruppeoppgave i faget «Kreativitet og prosjektutvikling», fra første studieår ved Høgskolen i Østfold.

Studentene har designet fire mobile rom som skal inspirere til kreativitet. Rommene skal kunne benyttes av studentgrupper, men også leies ut til næringslivsaktører som har behov for en dag i en kreativ sfære.

Det siste året har de jobbet iherdig for å nå NM-finalen for studentbedrifter i juni 2013, og i begynnelsen av mai testet VRI Østfold konseptet. VRI-prosjektgruppen ble utfordret til å tenke kreativt og «tenkehattene» satt i gang nye tankeprosesser.

Les mer om konseptet på Høgskolen sin nettside.

Student2013bedriftssamlingred