Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI-midler til smart byutvikling i regi av Norske Helsehus

Selskapet Norske Helsehus AS satser på bærekraftig og smart byutvikling i Halden. Nå har de fått tildelt bedriftsmidler fra VRI til forprosjektet «Halden Smart City – Bærekraftig byutvikling og teknologi som strategi for å møte eldres boligbehov». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk i Trondheim, Ola Roald Arkitekter AS og Fredrikshald Brygge.

Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikshald Brygge AS, som utbygger av en ny bydel i Halden, sammen med Norske Helsehus må planlegge investeringer i infrastruktur og eiendom på 1- 1,5 milliarder de neste 5-7 årene. For å tilrettelegge for en bærekraftig ny bydel som forener grønn vekst med gode urbane bomiljøer der folk i Halden har råd til å bo, må man tenke annerledes og smartere. Blant annet gjelder det å finne gode løsninger for at en raskt voksende gruppe eldre kan bo hjemme og unngå å belaste offentlige ressurser innenfor helse og omsorg. Planlegging av bydelen Tyska/Hollenderen i Halden med inntil 500 boliger ligger godt til rette for å sette en ny standard for smart byutvikling hvor sosial, miljø og økonomisk bærekraft kombineres. Målet er at bydelen kan utvikles til en pilot og et eksempel på en fremtidsrettet, smart bydel, hvor en samtidig kan finne nye modeller for samhandling mellom Halden kommune, FoU miljøer på bygg/energi/helse og næringslivet i byen.

Målet med VRI-forprosjekt er å etablere forskingsbasert kunnskapsgrunnlag for et større og innovativt forsknings- og utviklingsprosjekt for smart byutvikling i Halden, ”Halden Smart City”. VRI midlene gir oss mulighet til å se på smarte og fremtidsrettede, bærekraftige løsninger sett i lys av demografiske utfordringer (flere eldre), miljømessige behov (energi & klima) og økonomiske rammer. Halden Smart City vil ved utbygging integrere ny velferds og energiteknologi i byggene og dermed brukes som et fullskala utstillingsvindu for ulike energiløsninger innenfor NCE Smart Energy Markets, eSmart Grid og ulik sensor/måleteknologi i en fremtidig avansert måler (AMS) for å skape et trygt og godt bomiljø.

Norske Helsehus AS har etablert seg i bedriftsklyngen Halden Inkubator/NCE Smart Energy Markets etter at selskapet kjøpte et 30 mål stort tomteområde langs sjøen ved utløpet av Tista i Halden. Området heter Tyska og Hollenderen fra den gang dette var utskipningsområde for tømmer til henholdsvis Tyskland og Holland.

For mer informasjon kontakt:
Tore Borthen, mobil: 91 71 39 50, epost: tore@norskehelsehus.no
Øystein Østermann, mobil: 92 49 33 14, epost: oystein@norskehelsehus.no

Forprosjektmidler til Tiny Mesh

Teknologiselskapet Tiny Mesh fra Moss har fått innvilget midler til forprosjektet Multivariat modellering av energiforbruk i større bygg basert på empiriske data om bruksmønster, bygningsfysikk, inneklima og meteorologi. Tiny Mesh har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking blant annet av lys, klima og strøm i bygninger.

Energibruk i bygg utgjør en betydelig andel av vårt globale energiforbruk. Reduksjon av energiforbruk i bygg er avgjørende for en effektiv og bærekraftig energibruk. Det er begrenset kunnskap om hvordan bygninger benyttes til daglig og om sammenhengene mellom inneklima og energiforbruk i bygget. Ofte er det avvik på 70 – 150 prosent mellom beregnet energiforbruk og reelt energiforbruk i store bygg.

Det finnes ingen anerkjent metode for datafangst og analyse som tar utgangspunkt i en empirisk tilnærming til bygningsfysikk, energibalanse og bruksmønster i bygg. Studier viser at det kan ligge et potensial på opp til 30 % reduksjon av energiforbruket i bygg ved bedre forståelse av byggets funksjon, byggets fysiske egenskaper og energisystemer og bruken av bygget.

Tiny Mesh har også visjon for et hovedprosjekt hvor de ønsker å utvikle og implementere en metode for empirisk og kontinuerlig datafangst, modellering og analyse av energiforbruket og bruksmønster i store bygg. Dette kan brukes til å minimere energiforbruket med minst 30 prosent samtidig som inneklimaet tilfredsstiller gjeldende normer og krav i alle deler av bygget hvor det oppholder seg mennesker.

Tiny Mesh er knyttet til både VRI Energi og VRI Bygg, henholdsvis som inkubatorbedrift og som prosjektdeltaker. I VRI Bygg har forbildebygget og FoU-arena St.Olav VGS har blitt utrustet med sensorer og annet utstyr for måling av energitilførsel og –avgang fra Tiny Mesh.

Har du noen spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Rolv Nilsen, rolv@tiny-mesh.com.

Forprosjektmidler til RemmEnergi

Selskapet RemmEnergi AS har nylig fått tildelt forprosjektmidler fra VRI til prosjektet «Beslutningsstøtte CO2-fri Campus Remmen». Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Selskapet RemmEnergi er et knoppskytingsselskap fra bedriftsklyngen Norwegian Centre of Expertise (NCE) Smart Energy Markets.

Bakgrunnen for prosjektet er at Statsbygg, som eier og forvalter Høgskolen i Østfold sitt bygg på Remmen i Halden, ønsker å konvertere HiØs energisystem til en CO2-fri løsning. Samtidig ønsker man å se på muligheten for lokal, CO2-fri energiproduksjon i form av både varme og elektrisk kraft, først og fremst til HiØs eget behov, men også slik at overskuddskraft i perioder kan selges til nettet. Dermed vil HiØs bygg på Remmen bli første høgskole i Norge som er plusskunde (leverer elektrisk kraft til kraftnettet) og prosument (netto konsument og netto produsent til ulike tider). Statsbygg tar sikte på å konvertere alle sine 1.500 bygg til CO2-frie energiløsninger innen 2018, og erfaringene fra Remmen-konverteringen vil danne basis for Statsbyggs øvrige konverteringsprosjekter. RemmEnergi leverer «plussenergi»-løsninger til private og offentlige yrkesbygg, og Statsbyggs anlegg på Remmen skal bli et «plussenergi» pilotanlegg med Statsbygg som byggeier og HiØ som pilotleietaker.

Målet for prosjektet er å utvikle grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for vurdering av energitekniske og markedsmessige utfordringer og muligheter knyttet til konvertering av yrkesbygg til CO2-frie energiløsninger sett i en prosument kontekst.

Innovasjonspotensialet i prosjektet ligger først og fremst i utviklingen av grunnlaget for et beslutningsstøtteverktøy for energikonverteringsprosjekter med plussenergipotensial. Statsbygg alene har opptil 1.500 slike prosjekter foran seg, hvor valg av optimale energiløsninger er essensielt. Øvrige private og offentlige forvaltere av yrkesbygg vil kunne dra nytte av erfaringene fra konverteringsprosjektet ved HiØ i Halden. Verdiskapingspotensialet ved valg av optimal løsning vil ligge på minimum 10% av totalkostnadene for et konverteringsprosjekt og potensialet for valg av optimal løsning for plussenergi vil ligge på anslagsvis 20% av leietakernes årlige energikostnader.

For mer info, kontakt: Dieter Hirdes, mobil: 90 55 02 68, epost: dieter.hirdes@ncesmart.com

Hvordan kan Værste bli en 0/+ bydel i forhold til energi?

Dette er spørsmålet elevene ved Sciencelinja på Greåker vgs stiller seg selv og sine medelever fra Scotland, Nederland, Tyskland og Sverige.
Tirsdag 5.februar vil tilsammen  ca. 110 elever,20 lærere og samarbeidspartnere delta på innovasjoncampus med tema «Smart Cities & Herr Nyguen».
Ansvarlig for gjennomføring er som vanlig Nina & Geir ved Sciencelinja 🙂

EU-PROSJEKT
Campusen er en del av et større program og EU-prosjekt som heter Comenius  med fokus på RE-THINKING ENERGY.

VÆRSTE SOM CASE
Værste AS  stiller velvillig opp og gir elevene en introduksjon til området, og alle de spennende prosjektene og utviklingsmulighetene som dette området har å by på.

STUDENTER VED HIØ STILLER SOM PROSESSLEDERE
Studentene ved HIØ og innovasjonslinja /organisasjonsutvikling, under ledelse av Gunnar Andersson, er ansvarlige for metodikk og gjennomføring av oppgavene til elevene.
Det er lagt opp til ca 20 grupper hvorav 1 student fra HiØ  følger hver sin gruppe hele dagen.

SAMARBEID PÅ TVERS
Campusen er den andre i rekken, og støttes av NHO gjennom deres Opplysnings- og Utviklingsfond.
I høst gjennomførte Greåker vgs og sciencelinja en meget stimulerende og utviklende innovasjonscampus relatert til velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.
Dette blir derfor det andre i rekken.
VRI Østfold har vært en aktiv part i såvel planlegging , gjennomføring og mobilisering av næringslivsaktører.

PROGRAM
Greåker har fått tak i meget kompetente innledere.
Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker velkommen.
Bernt Bremdal, professor i Energi/IT, holder foredrag rettet inn mot forbrukeradferd og trender innenfor energi.
Hanne Lerche Raadal, PhD kanidat, holder foredrag om livsløp og fornybar energi
Erik Madsen, Værste AS, gir oss innblikk i området og – forutsetninger og muligheter.
Mere detaljer rundt gjennomføring og program finner der her.

DELTAKELSE
Det er mulighet for eksterne å delta, men antallet plasser er begrenset.
Påmelding  til Geir Normann Andersen, fagleder Sciencelinja
Mobil: 92 09 38 34
Epost: geiand1@ostfoldfk.no

Smart Cities_Greåker vgs

Elevene ved Greåker vgs viser vei!

Jeg takker Greåker vgs ved deres science-elever, rektor og lærere, for en fantastisk givende dag i går!
Vi som deltok  fra VRI-prosjektet, NHO, Inspiria og næringslivet lot oss imponere  –  for noen fantastiske elever!
Eleven kom opp med nye kreative  ideer for å gjøre eldre bedre i stand til å være aktive, få i seg nok god og sunn mat, forebygge ensomhet, huske og klare seg bedre i hverdagen +++++
Les mer om det på Greåker Videregående Skole sin hjemmeside.

Elevene trenger nå engasjerte mentorer for å videreforedle sine ideer, og kanskje etablere sin ungdomsbedrift.
Jeg har allerede meldt meg. Håper de vil ha meg!

Pressedekning ble det også 🙂

 

Spennende prosjekt i grenselandet skole, VRI, NHO og Lektor2

 

 Av og til kan det være veldig greit å ha flere hatter.
Gjennom min rolle som Lektor2-koordinator i Østfold, har jeg etterhvert fått god kontakt med flere engasjerte rektorer og lærere på videregående skoler og ungdomsskoler.
Veldig mye spennede skjer rundt omkring relatert til både utviklingen av undervisningen og samarbeidet med næringslivet.

Greåker vgs er en av pådriverene for innovasjon i/av skolen  gjennom blant annet sin science-linje og det  nære samarbeidet med Inspiria og næringslivet.

For et halvt års tiden siden, og etter et par møter med Greåker vgs i Lektor2/VRI regi,  mottok NHO Østfold en prosjektbeskrivelse og søknad fra Greåker vgs på pilotering av 3 spennende undervisningsopplegg.  Målet med piloten var å stimulere lysten til å søke kunnskap om realfag, miljø, teknologi, lokalsamfunn og innovasjoner der man gjennom ulike arrangementer og undervisningsopplegg skal fremme elevenes og lærernes evne til å diskutere, resonnere og til å bidra med løsninger på utfordringer i samfunnet og lokalt næringsliv – intet mindre!

Undervisningsoppleggene samsvarte både med fokusområdene i Østfold Fylkeskommune sin FoU-strategi, innsatsområdenen i VRI, Lektor2-målsettingene og temaområdene i Inspiria Science Center. Prosjektet ble funnet så godt, at NHO, gjennom sitt «Opplysnings- og utviklingfond» ga tilsagn på 250.000,- til gjennommføringen.

Kort beskrivelse av undervisningsoppleggene.

  • Konsept 1 skal gi Herr Nguyen en smartere by å bosette seg i gjennom å fasilitere en camp der elever, lærere og lokalt næringsliv utvikler ideer til grønne løsninger med headingen teknologi og energi.
  • Konspet 2 skal gi  Fru Paulsen framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeide med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et scenarioperspektiv. Fokus vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som hjelper folk til å bo lengre hjemme.
  • Konsept 3 skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Med andre ord; dette passset som hånd i hanske med innsatsområdene i VRI, og veien var kort til å invitere delprosjektlederne i VRI med i prosjektet.
Både Borg Innovasjon og Inkubator Halden/NCE SEM er nå aktive samarbeidspartnere i prosjektet. I VRI-sammenheng grenser strekker vi nok virkemiddel-bruken noe i denne sammenheng, men veien fra studetmobilitet til elevmobilitet er ikke så lang.

Onsdag 10. oktober (0800 – 1500) gjennomføres den første av campene med 2 klasser på sciencelinja.
Campen finner sted på Inspiria, og tema er velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.

Gjennom caset «Fru Paulsen» skal elevene skape framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeid med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et senarioperspektiv. Søkelyset vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som får folk til å bo lengre hjemme. Konseptet skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

På linken under får dere en smakebit av en film som er ment som en igangsetter for elevene. Den får de 14 dager før selve samlingen på Inspiria. Filmsnutten gir et viss innblikk i tema elevene skal arbeide med. http://youtu.be/2mzd_ujQcPw.

Det er mulig å melde seg på som observatør til «primus motor» og prosjektleder på sciencelinja, Geir Normann Andersen, geiand1@ostfoldfk.no.
Det er imidlertid begrenset hvor mange som kan delta som observatører, så her gjelder prinsippet om første mann til mølla.

 

 Litt mer om bakgrunn og forutsetninger.

  • Campene som arrangeres skal både mobilisere og fremme entrepenørskap, og forståelse og interessen for teknologi og relafagenes betydning
  • Campene som arrangeres skal være åpne for lærer-innovatører fra andre skoler i Østfold, slik at opplegget kan gjenbrukes og videreutvikles på alle skoler som ønsker det.
  • I et Lektor2-perspektiv er det viktig at entrepenørskap og innovasjon, kobles til kompetansemålene i realfagene. Alt starter med en god ide, men deretter er det kompetanse som kreves for realiseringen, ikke minst relfagkompetanse i en tid der teknologiutviklingen går så fort at svært få klarer å henge med i svingene.

 

VRI er der!