Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Hedret med med kommunikasjonspris!

Den 3. desember ble VRI Østfold tildelt kommunikasjonsprisen 2013 på årets VRI Storsamling.

Prisen ble begrunnet med godt formidlingsarbeid her på VRI Østfold-bloggen, bruk av sosiale medier, samt andre kanaler. Med prisen følger det et beløp på kr. 15 000 til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

Vi er stolte og glade for anerkjennelsen!

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

Tidligere prosjektleder i VRI Østfold, Truls Korsgaard, var initiativtager til en satsning på kommunikasjon. Her på stand sammen med Synnøve Rubach i Østfoldforskning.

En ny VRI på det tradisjonelle «stand-konseptet»

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

24. – 25. januar ble Østfoldkonferansen arrangert på Quality Hotell i Sarpsborg. Konferansen hadde over 250 deltakere og et spennende program med fokus på kompetanse for framtidens arbeidsliv.

I år var det tradisjonelle standområdet utformet på en ny og annerledes måte. Måneproduksjoner stod for messeområdet som var omringet av scenerigger med vegger av stoff og fokus på visuelle effekter. Området ble døpt Østfoldtorget og samlet det innovative og kompetente Østfold.
Måneproduksjoner er med i Arena Magica som er en næringsklynge for musikk, film, media og design – en stadig viktigere samarbeidspartner for VRI Østfold.

Østfoldtorget fungerte godt som møteplass for oss som var representert, men også som et koblingspunkt mellom deltakere, virkemiddelapparat og FoU.
VRI Østfold hadde en egen vegg  på torget hvor det var god aktivitet begge dagene og flere avtaler om videre samarbeid ble inngått.

Alt i alt var det  en meget positiv opplevelse som VRI gjerne er med på å videreutvikle til senere konferanser og messer.

Av ideer som kom opp, kan nevnes:

  • Rekruttering av kunnskapsbedrifter og organisering av disse/koble disse med utgangspunkt i f.eks komplementær kunnskap, teknologi og/eller tjenester
  • En «Get Together» dagen før evenementet, der vi rigger «hjørnene våre», presenterer oss for hverandre/blir bedre kjent og drikker et glass musserende sammen, gjerne ledsaget av litt enkel bevertning. Her går det også an å legge inn f.eks en velregissert «Crash-workshop» relatert til en spennende framtidsutfordring
  • Bruke dette som et av flere virkemiddel for å omforene, synliggjøre og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet i Østfold enda bedre, ja gjerne også FoU.
    Kanskje også  videreutvikle dette med en «kommunikasjonsstrategi» og operative tiltak/løsninger

Kanskje videreutvikler vi konseptet allerede til Fremtidskonferansen og  NHO sin årskonferanse 17-18. april 🙂

Vi sees!

 

 

VRI bidrar til synliggjøring av «byggkompetansen» i Østfold

Innlegg DN

Dagen Næringsliv
VRI delprosjekt «Bærekraftig rehabilitering av bygg», der St.Olav vgs er valgt som praktisk pilotprosjekt for forskning og utvikling, forteller om om sitt prosjekt gjennom annonsebilaget til Norwegian Green Building Council i Dagens Næringsliv i desember.

I annonsebilaget kan du lese om noen av de viktigste byggprosjektene i Norge med grønn profil, der i blant VRI/St.Olav vgs og Wilberg Atrium fra Østfold.

Synlighet øker interessen og trigger utvikling
I annonsen/artikkelen presenteres byggherrene, arkitektene, bedriftene og FoU-institusjonene som bidrar aktivt i prosjektene.
Dette gjør, sammen med mange andre tiltak, at «byggebransjen» i Østfold blir mer synlig, og forhåpentligvis trigges enda mer til å ligge i forkant når det gjelder FoU, ny teknologi, nye samarbeidformer, og bruk av f.eks nye retningslinjer og standarder.

BREEAM, Open BIM og sanntids sensorlesing av inneklima
Tre «begreper» som får mer og mer innpass, men som mange fremdeles trenger å lære mer om, er BREEAM, Open BIM og mer avanserte målinger ved hjelp av blant annet sensorteknologi for å kunne planlegge, styre og kontrollerer energieffektivitet inneklima  og bruk.
Mange sier at dette har vi jobbet med i årevis, eller hørt om i årevis, men spørsmålet er om vi har klart å anvende dette på en effektiv måte, en måte som gjør at byggeprosessene blir mer effektive, at feil og mangler forebygges, at målsettinger relatert til energieffektivitet og inneklima nås, og f.eks at brukerne av bygget tas med i planlegging og «læres» opp.

 

Kommunikasjon og formidling i VRI

Hvordan bruke sosiale medier til å styrke forskningsdrevet innovasjon?
I VRI-prosjektet har vi i 2012 fokusert mye på «kommunikasjon og formidling».

Hva er det som egentlig virker, til hva?
Hva ønsker vi å kommunisere, til hvem?
Hva ønsker vi å formidle?
Hva forventes det at vi kommuniseres?
Kan en toveiskommunikasjon være hensiktsmessig?
Er det lov å spørre om ting man ikke kan så mye om, eller fortelle om noe man er tvilende til?
Hvor åpen kan man være før noen reagerer og sier at slikt kan du ikke si, dette burde vært holdt internt?

Spørsmålene, behovene og målgruppene er mange.
Gjennom VRI-prosjektet arrangerer vi møteplasser, etablerer arenaer og nettverk der aktører fysisk kan møtes å dele kunnskap og ideer.

Et viktig spørsmål er om sosiale medier kan styrke dette arbeidet, og kanskje erstate noen av de fysiske møtepunktene og arenaene?

VRI-prosjektet har tette grenseflater til andre FoU-prosjekter.
Eierne av VRI-prosjektet, NFR og ØFK, samt programstyret, ønsker å tydeliggjøre resultatene av arbeidet, følge opp at vi jobber brukbart systematisk og har kontroll på økonomien.
I FoU og innvasjonsarbeidet i Østfold er det tildels store overlapp mellom forskjellige aktører og prosjekter, og det vanskelig å skille mellom hvilke ressurser som har bidratt til hva i en FoU-prosess. Som prosjektleder i VRI Østfold er det en av mine hovedoppgaver å bidra til en ryddighet i dette arbeidet, samtidig som det ikke må gå på motivasjonen løs på grunn av for mye fokus på planlegging, styring og kontroll, kontra «feltarbeid».

Læring internt i prosjektet, og mellom innsatsområdene.
Internt i prosjektet er det forskjellige behov. Et av behovene går på «planlegging, styring og kontroll», et annet går på å informere hverandre om ting som skjer, og sist men ikke minst, å legge tilrette for samarbeide og læring i og på tvers av innsatsområdene, og mellom samhandlingsprosjektet og forskningsprosjektet.

Vi som er prosjektledere i VRI Østfold er dessverre ikke  dedikert til kun å jobbe med VRI, noe som gjør at vi har «hodene og oppmerksomheten vår på flere plasser», og at vi er ganske «busy» som de fleste andre. Dette gjør intern kommunikasjon utfordrende. Mange er litt matleie av både konferanser, møter og nyhetsbrev, og synes vel kanskje at dette å kommunisere og formidle er vanskelig , ikke bare på grunn av tid, men også  kompetanse.

I et «leveranse-perspektiv» ønsker man å vise at man får til ting. Man presenterer de gode nyhetene, alt det man har gjort og planlegger å gjøre – og de fleste blir fornøyde.
I et læringsperspektiv, der vi ønsker å forstå og tilrettelegge for mer effektiv forskningsdrevet innovasjon, klynge- og nettverksutvikling, styrke innovasjonsforskningen, utvikle oss som innovasjonmedarbeidere/ledere, så er ikke dette nok. 

 Vi er nødt å undre oss mere, stille kristiske spørsmål til om det vi gjør virker – gjør VRI en forskjell?
 Virker virkemidlene slik vi ønsker? Osv?

Som prosjektleder, er jeg veldig nysgjerrig på hvordan vi kan bruke sosiale medier i dette landskapet.
Vi har det siste halve året etablert flere LinkedIn-grupper i prosjektet, vi sender ut nyhetsbrev, det er etablert web-sider og noen av oss forsøker oss på litt Twitring.
Med denne bloggen håper vi å kunne legge oss på «toppen» av alt dette, og derigjennom synliggjøre både suksesser og utfordringer på «tvers» i VRI Østfold.

I tilllegg er det i delprosjektet «Teknologi og grønne løsninger i smarte byer», som ledes av Inkubator Halden (NCE Smart Energy Markets), utviklet et crowdsourching-verktøy i samarbeid med CognIT. Verktøyet/programvaren har de kalt «Knowledge Market» og gir muligheter for nettopp å dele ideer og kompetanseutfordinger, og styrke disse sammen.
Dette skal det bli spennende å lære mer om.

Eksperimentelle virkemidler.
VRI oppfordrere til å teste ut nye virkemidler i arbediet med å styrke regional forkningsdrevet innovasjon.
Uttestingen av sosiale medier og crowsourching kan være eksempler på slike.

Følg med videre på bloggen så får du etterhvert høre mer om de erfaringene vi høster rundt dette?
Kanskje er det også noe du kan lære av i din jobb 😉

Østfold VRIr på seg

VRI delprosjekt «Bærekraftig rehabilitering av bygg» får positiv omtale i Byggaktuelt. Se artikkelen her.