Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektutviklingsverksted i VRI Østfold

Nærmere 30 personer møtte opp til workshop om bærekraftige produkter og tjenester i regi av VRI Østfold, fredag 6. mars.

De tre innsatsområdene Bærekraftige Bygg, Kreative Næringer og Smarte Energiløsninger var godt representert med engasjerte og kreative aktører. Fellesbetegnelsen er at alle aktørene ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle FoU-prosjekter i egen organisasjon.

Håper på mange bedriftsprosjekter

Workshopen hadde til hensikt å inspirere til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Studenter fra Innovasjon og prosjektledelseslinjen ved Høgskolen i Østfold loset deltagerne gjennom dagen og fasiliterte gruppearbeidet. Målet er at gruppearbeidet med prosjektutvikling skal føre til konkret forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte.

– Vi håper det er mange som har blitt inspirert til å levere inn søknader til VRI bedriftsprosjekter, SkatteFunn, Oslofjordfondet eller til programmene i Forskningsrådet, sier Synnøve Rubach, prosjektleder for VRI 3 Østfold.vri4

Inspirerende foredrag

Innledningsvis fikk deltagerne høre på korte foredrag som inspirasjon i forhold til prosjektutvikling og hvor og hvordan man kan søke støtte, både finansielt og til utviklingsprosessen fra ide til prosjektsøknad. Flere av eksempelprosjektene krysser «grensene» mellom bærekraftige bygg, smarte energiløsninger og kreative næringer.

Bjørn Gitle Hauge, HiØ, fortalte at det finnes en haug med støtteordninger, stiftelser, og programmer som støtter forskning. Det er bare å finne programmet som passer din bedrift og ambisjonsnivå.

Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune, Oslofjordfondet og VRI Østfold, informerte om «de gode hjelperne» i VRI, også kalt kompetansemeglere, som skal mobilisere bedrifter til FoU, finne støtteordninger som passer bedriften, og som kan hjelpe til i prosessen med å skrive gode prosjektbeskrivelser. Søknadene må imidlertid bedriftene selv skrive. Det er mulig å søke på kvalifiseringsprosjekter i Oslofjordfondet og bedriftsprosjekter i VRI. Det siste er ment for «nybegynnere» innen FoU. Bedriftsprosjekter skal gjøre bedriftene klare for å søke om hovedprosjekter i eksempelvis Oslofjordfondet eller Forskningsrådet.

Vidar Pedersen fra Snø Designstudio fortalte om FoU-prosjektet knyttet til energiskulpturen på Hvaler, som skal bli et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett.

Andreas Brekke, Østfoldforskning, fortalte om erfaringene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt knyttet til energioptimalisering i bygg. Dette er et prosjekt som Østfoldforskning har hatt i samarbeid med Fredriksborg Eiendom, hvor man blant annet gjennomførte følgeforskning på prosjektering av Wilberg Atrium.

Sist ut i de innledende foredragene var Thor Moen, NCE Smart Energy Markets, som på vegne av Sørensen Elektronikk fortalte om VRI bedriftsprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». Sensorsystemet er tiltenkt bruksområder innen bygg, by og helse/velferd.

Utmerket studentinnsats

Studentenes innsats med å lose deltagerne gjennom resten av dagen var utmerket. Studentene uttrykte selv etterpå at det hadde vært en kjempespennende, lærerik og nyttig dag. De oppfordret VRI til å ta kontakt og at de gledet seg til neste gang de kunne få bli med på noe slikt. Slik sett ble det gjennomførte seminaret også et godt «bevis» på at mobilisering av studenter i VRI-arbeid er gjensidig nyttig både for VRI og studentene.

vri3

Se presentasjoner fra dagen

Finansiere bærekraftige prosjekter – Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune
Sørensen Elektronikk – presentert av Thor Moen, NCE Smart Energy Markets
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase – Andreas Brekke, Østfoldforskning

FoU-prosjekter øker innovasjon i byggenæringen

Flere nye FoU-prosjekter har startet opp i VRI Bygg denne høsten. Byggenæringen viser interesse og vilje til innovasjon, og samarbeidet mellom konkurrerende virksomheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner fungerer godt. I tillegg til konkrete FoU-prosjekter har samarbeidet bidratt til en rekke positive effekter i regionen. Flere av de konkurrerende virksomhetene har fått bedre relasjoner til hverandre og samarbeider nå på ulike måter. Høgskolen i Østfold og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås har også utviklet et tettere samarbeid og deler erfaringer blant annet om sensur og fagtilbud. Flere studenter har skrevet bachelor- eller masteroppgave for VRI Østfold.

FoU-prosjektene er skapt rundt et mulig rehabiliteringsprosjekt eid av Fylkeskommunen. Det jobbes for å identifisere FoU-utfordringer med utgangspunkt i konkrete byggeprosjekter. Mye av innsatsen er lagt ned i ett skolebygg, men prosjekter på andre typer bygg er under oppseiling.
Mange aktører deltar i samarbeidet: COWI, Multiconsult, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Høgskolen i Østfold (Avdeling for ingeniørfag), Trebruk, Handegård arkitektur, Østfoldforskning, EVR-Norge, TinyMesh og Østfold Fylkeskommune. Her kan du lese mer om prosjektet.

Flere aktører deltar i FoU-prosjektene som fokuserer på 3D-modellering, og analyse av bygningen, dens energiforbruk, inneklima og brukeropplevelse: TinyMesh, CAMO software, Catenda, SINTEF Byggforsk, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Telemark, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Statsbygg, NCE Smart og Østfold Fylkeskommune. Mer informasjon om et av disse prosjektene finner du her.

I prosjektet har det blitt bygget opp en nær komplett BIM-modell av skolen. Her har Handegård Arkitektur, Multiconsult, Statsbygg, BIM-Consult, Graphisoft Norge og COWI vært sentrale deltakere.

Det er også to bedriftsnettverk under etablering: 
– BIM – Bygningsinformasjonsmodellering
– Utvikling av større, fleretasjebygninger i tre

Har du spørsmål om VRI Bygg? Ta kontakt med Erlend Ystrøm Haartveit. erlend.ystrom.haartveit@innovasjonnorge.no

Innovasjon 2.0 i helsesektoren

Tirsdag 27. oktober arrangerte VRI Helse og Borg Innovasjon høstens første frokostmøte for nettverket Helse Østfold. Tor W. Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon, holdt et engasjerende foredrag om fremtidens helsesektor. Med lang erfaring innen serviceinnovasjon og en spesiell interesse for bruker- og kundeopplevelsen fikk de fremmøtte høre flere interessante eksempler fra andre bransjer som er relevante i helsevesenet.

Les mer om frokostmøtet og se presentasjonen til Tor W. Andreassen her. 

Web tor andreassenWeb frokostmøte

Studentoppgave i samarbeid med VRI Bygg

Sammen med Østfold Fylkeskommune og VRI Østfold har fire studenter fra byggingeniørlinjen ved Høgskolen i Østfold skrevet en bacheloroppgave om bestemmelse av luftlekkasje for St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Skolen er et pilotprosjekt for innovativ, energieffektiv rehabilitering og fylkeskommunen ønsker i samarbeid med byggenæringen i Østfold å bane vei for nye løsninger på feltet.

Student vristudent vri2

Studentene Marius Klausen, Jan Kjørvik, Golsang Naseri og Thomas Vindal har brukt St Olav vgs som prosjektplattform når de har studert metoder for måling, registrering, vurdering og dokumentasjon av luftlekkasjer gjennom byggets klimaskjerm. Ved hjelp av tre uavhengige målinger har de analysert hvordan man best kan bestemme byggets luftlekkasje.

Studentene beskriver prosessen som utfordrende da oppgaven hadde et stort omfang, men er godt fornøyde med faglig læringsutbytte, undersøkelsene som er gjennomført og analysene som er gjort. I løpet av våren har de hatt tett kontakt med enkelte bedrifter og de har fått god hjelp fra driftsansvarlige ved St. Olav og Tiny Mesh – som har installert målesensorer, blant annet i ventilasjonsanlegget. Termografi og Måleteknikk har bidratt med utstyr og erfaring i forhold til trykksetting av store bygg, og Østfold Fylkeskommune har bidratt med økonomiske midler.

Bli med på kompetansekurs for EU-søknader

I 2014 kommer de første utlysningene i Horizon 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram for bedrifter og forskningsmiljø. Innovasjon og vekst i bedrifter er i fokus gjennom nye, bedre og enklere virkemidler for innovasjonsfinansiering.

I vår arrangeres det tre kurs som vil gi kompetanse i å utvikle gode EU-prosjekter og gjennomføre den praktiske søknadshåndteringen. Denne kompetansen gir bedre fortrinn og større handlingsrom til å utnytte EUs finansieringsmuligheter.

Kursdager er 24. mai, 12. juni og 10. september. De tre dagene bygger på hverandre, og du velger den eller de dagene som passer din bedrift.
Kurset arrangeres av Høgskolen i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NHO Vestfold og Osloregionens Europakontor.

Her er det mulig for Østfold-bedrifter å lære hvordan utvikle gode EU-prosjekter og skrive gode søknader. Kurset passer godt for VRI Østfold som vil ha økt internasjonalisering som et satsingsområde i neste VRI-periode 2014-2016.

Kompetansekurset er gratis og vil øke muligheten til å delta i Horizon 2020 gjennom informasjon, veiledning, casearbeid og erfaringsutveksling. Les mer om kurset og meld deg på her. 

Etterutdanningstilbud på Høgskolen i Østfold – Kunnskap påvirker!

Det er stadig et større fokus på hvordan innovasjonsprosjekter kan gjennomføres raskt, effektivt og med minst mulig ressursbruk. Høgskolen i Østfold har tatt initiativ til etterutdanning i innovasjon og forretningsutvikling for IT, Telekom og Media. Kurset går over to dager 23. april og 7. mai 2013.

Er du ansatt i en større bedrift? Eller er du kanskje gründer? Problemstillinger og utfordringer rundt innovasjon og forretningsutvikling vil være nyttig uansett om du har en idé du ønsker å kommersialisere, eller om du jobber med produktforbedring og nyskaping.

Etterutdanningstilbudet passer godt med VRI Østfold sin målsetting om å etablere strukturer som kan øke omfanget og nivået på næringsrettet FoU og kompetanse i regionen. VRI jobber for regional verdiskaping, kunnskapsutvikling og nyskaping. Kurset på Høgskolen vil gi en innføring i de viktigste begreper og konsepter innen innovasjon og kommersialisering med spesielt fokus på trinnene i innovasjonsprosessen.

Les mer om kurset og meld deg på her! 

Arena for FoU og bærekraftig rehabilitering av bygg

Sammen med Østfold Fylkeskommune jobber VRI Bygg for å legge til rette for økt forskningsbasert innovasjon i byggenæringen i Østfold. St.Olav videregående skole i Sarpsborg er valgt ut som forbildeprosjekt og skal gjennomgå en «bærekraftig rehabilitering». Skolen er fra 1970-tallet og «tåler ikke å stå ute». I tillegg til rehabilitering planlegges det også å bygge ekstra arealer. Fra høsten av vil mange av elevene ved skolen tilbringe ett år på andre skoler i distriktet. Sarpsborg Arbeiderblad nylig skrev om framtiden til St.Olav. 

Arbeidsgruppen i prosjektet kommer fra både offentlig sektor og privat næringsliv. Utdanningsinstitusjoner og konkurrerende aktører bidrar til mangfold og tverrfaglighet og er et godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av teoretiske og praktiske skillelinjer. Ved å utnytte kompetansen i denne gruppen har vi et godt utgangspunkt for samarbeid, akkurat slik det skal være i VRI.

Teknologiselskapet Tiny Mesh er en av bedriftene som deltar i prosjektet. De har utviklet trådløs kommunikasjonsteknologi for måling, styring og overvåking av blant annet strøm og lysforhold i bygninger. På St.Olav har Tiny Mesh ansvar for å ta pilotmålinger slik at et målesystem kan tas i bruk før april.

I prosjektet har det blitt jobbet godt med koblingen mellom de ulike aktørene, spesielt med tanke på å koble studenter og næringsliv. Fra Høgskolen i Østfold er det fire studenter som skriver bacheloroppgave og tar tetthetsmålinger på St.Olav. Student ved UMB, Ingvild Hovstein Haugen, skriver masteroppgave med skolen som case. Ingvild var også til stede på Byggedagene 2013 og ble intervjuet av bygg.no. I tillegg til koblinger mellom studenter og næringsliv, har Espen Handegård som er med i VRI-prosjektgruppen, blitt ansatt ved UMB. Han er ansvarlig for et nytt emne ved universitetet, «miljø i bygninger», og bruker blant annet eksempler og case fra St.Olav som eksempler i undervisningen.

En av målsetningene med prosjektet er å bruke skolen som en utviklingsarena for innovasjon og kompetansebygging. Vi håper også at dette kan bidra til å øke bestillerkompetansen i offentlige sektor, slik at de kan etterspørre nye løsninger fra byggenæringen.

Bygg.no setter også fokus på den miljøvennlige utviklingen i byggesektoren. I denne artikkelen fremhever prosjektleder Jan Eldegard blant annet viktigheten av å ta miljøbeslutninger på riktig grunnlag. Han støtter seg på Østfoldforskning som bidrar med data i prosjektet.

Hvis noen ønsker mer informasjon om VRI-prosjektet «Bærekraftig rehabilitering av bygg» og St-Olav videregående skole, så ta kontakt med prosjektleder Erlend Ystrøm Haartveit på telefon 480 76 409.

BIM Center Østfold viser bygningsinformasjon slik du aldri har sett det?

Bruk av BIM i byggeprosjekter krever ny kunnskap for bestillere, planleggere, utførere og driftsrollen. Det er store gevinster innen økonomi, kvalitet, gjennomføringstid, energi og miljø. Vil du se hvordan et enkelt grensesnitt kan gjøre det mulig å se, validere, berike, koble og analysere informasjonen i BIM?

Det kan du gjøre på BIM Center Østfold sitt minikurs tirsdag 12. mars. Her vil du få kort innføring i BIM generelt og i verktøy for modell-bibliotek og elektronisk samhandling (bimsync) spesielt. Catendas bimsync vil også bli lansert. I tillegg blir det demonstrasjoner av enkle og effektive samhandlingsverktøy. Inge Handagaard, AF-gruppen og Lars Bjørkhaug, Catenda vil lede kurset. Kurset er på Østfold Fagskole 16.30-18.00.

I tillegg til dette blir det også arrangert introduksjonskurs i BIM torsdag 14. mars og 4. april, 14.00-19.00. Målsettingen med dette kurset er å gi en forståelse av hva BIM er – og hva det ikke her. Det blir gjennomgang av grunnleggende prinsipper og praktisk bra av BIM i ulike faser av et prosjekt.
For mer informasjon og påmelding se her

 

Årets første møte i nettverket Helse Østfold

VRI Helse arrangerte onsdag 27. februar frokostmøte for nettverket Helse Østfold.

Denne gang var temaet sykehusbyggingen på Kalnes og samhandling i helsesektoren. Det var godt oppmøte med omtrent 50 personer fra offentlig og privat sektor. Les oppsummering fra møtet og se presentasjonene på Borg Innovasjon sin nettside. 

Foresight-idé blir til nytt studium

Til høsten starter Høgskolen i Østfold opp et nytt studium innenfor velferdsteknologi. Studiet har vært under planlegging en stund og har blitt ytterligere forsterket av Foresight-samlinger i regi av VRI Helse. Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene gir kompetanse i eksisterende og fremtidig velferdsteknologi, og et sentralt innhold er brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå. Søknadsfristen er utvidet til 15. mars!

hiof skolen

Les mer om studiet og VRI Helse på Borg Innovasjon sine nettsider.

Les om studiet på Høgskolen sine nettsider.